ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : ภาวะผู้นำ
ชื่อผู้แต่ง :
ปีที่พิมพ์ :
ข้อมูลอ้างอิง :
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
สถานะผู้เสนอแนะ : อาจารย์
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 22-10-2010 16:19:33
IP Adress : 10.10.73.129
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : จัดหาเรียบร้อย
Comment : ห้องสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "ภาวะผู้นำ" อยู่ที่หมวด 658.4092 หรือถ้าอาจารย์ต้องการเล่มใดเฉพาะเจาะจง โปรดระบุชื่อผู้แต่งด้วยค่ะ