ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : เศรษฐมิติ 1 = Econometrics I
ชื่อผู้แต่ง : บัณฑิต ชัยวิชญชาติ.
ปีที่พิมพ์ : 2551
ข้อมูลอ้างอิง : http://opac.lib.buu.ac.th/opac/servlet/SimpleSearch?DLang=T&Type=W&PGN=&MARC=®0=T&BRW=&SearchType1=2&SDT=&DET=T&Limit=&Year1=&Year2=&Collection=ALL&PGN=&Language=&SearchType=1&LPP=10&DBName=ALL&Library=ALL&NSH=T&TOR=0&TOTP=&LCD=346984&SHT=2&SEE=&S
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล
สถานะผู้เสนอแนะ : อาจารย์
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 25-07-2017 10:42:44
IP Adress : 10.10.67.58
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : กำลังจัดหา
Comment :