การรับฟังความคิดเห็น /ร้องเรียนการทุจริต

*** มหาวิทยาลัย จะรีบดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ท่านร้องเรียนโดยเร็วที่สุด โดยข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ***
 

การรับฟังความคิดเห็น /ร้องเรียนการทุจริต*

     

              

     

 
 

 
รายงานสรุปการร้องเรียน