ข่าว แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI


แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2561 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

           บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co.,Ltd. (Beijing) โดย China National Khowledge Infrastructure (CNKI) ได้เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ประกอบด้วย

1.ฐานข้อมูล Academic Fecus : ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน(136ชื่อเรื่อง) วารสารโดเด่นที่แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน ได้ที่ : http://cstm.cnki.net/stmt

 

2.ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database : รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/61 ล้านบทความ ได้ที่ : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

 

3.ฐานข้อมูล China Master's Thesese Full-text Database : ฐานข้อมูลที่รวมรวบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ ได้ที่ : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

 

4.ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertation Full-text Database : ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ ได้ที่ : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

 

5.ฐานข้อมูล China Reference Work Online : ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา คู่มืออุสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น ได้ที่ : http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

11/19 22:18:32/2564