ข่าว แนะนำหนังสือ "สื่อสิ่งพิมพ์กับเทคโนโลยีการพิมพ์"


ขอประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่อง "สื่อสิ่งพิมพ์กับเทคโนโลยีการพิมพ์" เขียนโดย ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในรูปตัวเล่มและรูปแบบ E-book (ผู้สนใจสามารถสแกนอ่านได้จาก QR Code ) สวส.ขอขอบคุณที่ท่านได้อภินันทนาการหนังสือมายังหอสมุดกลาง

 

11/21 15:37:38/2563