ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

about-me


ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกงาน จากภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้เข้ามาฝึกหาประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ ภายในงานหอสมุดกลาง อาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 8 ม.ค. 2561- 27 เม.ย. 2561


รูปกิจกรรม