การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

about-me


การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

อบรมระบบฐานข้อมูลห้องสมุด

อบรมระบบฐานข้อมูลห้องสมุด ให้แก่นักสึกษา สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้นักศึกษาได้มีีความรู้และสามารถนำไปใช้ในการค้นคว้าได้จริง เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้รู้จักฐานข้อมูลและมีทัศนคติในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลในการสิบค้น

 

 


รูปกิจกรรม