โครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์สมุดทำมือ”และ "การประดิษฐ์พวงกุญแจไหมพรม"

about-me


โครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์สมุดทำมือ”และ "การประดิษฐ์พวงกุญแจไหมพรม"