กิจกรรมการพับดอกกุหลาบ จากกระดาษสี

about-me


กิจกรรมการพับดอกกุหลาบ จากกระดาษสี

งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการพับดอกกุหลาบ จากกระดาษสี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการจัดกิจกรรมครั้งได้มีนักศึกษาฝึกงานจาก สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาที่ให้ความสนใจ