บุคลากร งานหอสมุดกลางเป็นวิทยากรอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

about-me


บุคลากร งานหอสมุดกลางเป็นวิทยากรอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากร งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นวิทยากรอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเลกทรอกนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 4 ฐาน คือ 1.ฐานข้อมูล Liberty 2.ฐานข้อมูลกฤตภาค 3.ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.ฐานข้อมูล TDC  ในรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ


รูปกิจกรรม