สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน"

about-me


สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน"