สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

about-me


สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้เข้ามาฝึกหาประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ ภายในงานหอสมุดกลาง อาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2562


รูปกิจกรรม