สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

about-me


สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ จากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ ภายในงานหอสมุดกลาง อาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2563


รูปกิจกรรม