กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์"

about-me


กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์"

กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์"
โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning (Thailand) Limited เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560