บุคลากรหอสมุดกลาง

หัวหน้างานหอสมุดกลาง

นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ

sompis_ng@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1094


เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการหอสมุดกลาง

นางวิมล นาคบูรณะ

wimol_na@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1094


เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการหอสมุดกลาง

นางสาวเปรมจิต หนุนดี

pramjit_no@rmutto.c.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1090


เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์หอสมุดกลาง

นายอธิ มณีวิหก

atimaneewihok@gmail.com

ติดต่อภายใน : ต่อ 9711