Untitled Document

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม


สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)

     UCTAL เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม หนังสือ วารสารและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ จากความร่วมมือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด

เข้าสู่เว็บไซต์  http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx