ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 6 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 205 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน สิปปภาส พรสุขสว่าง 2555 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 23-01-2013 16:50:15 จัดหาเรียบร้อย
2 204 หวานใจภูธร ทองหลาง พ.ศ.2555 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 16:07:58 จัดหาเรียบร้อย
3 203 เส้นทางระหว่างหัวใจ ทองหลาง พ.ศ.2555 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 16:05:23 จัดหาเรียบร้อย
4 202 ชุดภารกิจรัก ทองหลาง,อัคนี,อักษรา,เฟื่องนคร พ.ศ.2555 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 15:59:44 จัดหาเรียบร้อย
5 201 สิเน่หาสาหรี พงศกร รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 15:48:17 จัดหาเรียบร้อย
6 200 พรางรัก กลิ่นแก้ว 2555 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 15:42:27 จัดหาเรียบร้อย
7 199 เพลิงสีน้ำผึ้ง ทองหลาง 2551 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 08-01-2013 15:38:56 ไม่สามารถจัดหา
8 198 English Structure พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล,ผศ. พ.ศ. 2555 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:26:35 จัดหาเรียบร้อย
9 197 English for Job Applications ทิพมาศ ชุมวรฐายี , ผศ. ดร. 2554 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:24:33 จัดหาเรียบร้อย
10 196 English for Import-Export Business สุชารัช (โรจนประภายนต์) ริมกีรติกุล, รศ. ดร. พ.ศ. 2549 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:23:31 ไม่สามารถจัดหา
11 195 English for Communication จิตศจี พิบูลนครินทร์, ผศ. พ.ศ. 2555 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:22:22 จัดหาเรียบร้อย
12 194 Cross-Cultural Communication: An Introduction วิรังรอง บุญนุช, ผศ. พ.ศ. 2555 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:21:21 จัดหาเรียบร้อย
13 193 การแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ พิมพ์พันธุ์ เวสสะโกศล, รศ. ดร. พ.ศ. 2555 อ. สุนิจ 12-12-2012 14:19:49 จัดหาเรียบร้อย
14 192 Mechanics of Cutting Plant Material. ISBN: 0-916150-86-0. sverker person 1987 อ.รังสรรค์ 21-11-2012 16:35:46 จัดหาเรียบร้อย
15 191 Mathematics for Economists Carl P. Simon , Lawrence E. Blume April 17, 1994 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:44:12 จัดหาเรียบร้อย
16 190 Fundamental Methods of Mathematical Economics Kevin Wainwright October 2004 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:43:18 จัดหาเรียบร้อย
17 189 Maths for Economics Geoff Renshaw 2012 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:42:24 จัดหาเรียบร้อย
18 188 A Guide to Econometrics Peter Kennedั February 26, 2008 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:38:50 จัดหาเรียบร้อย
19 187 Econometrics by Example Damodar Gujarati April 15, 2011 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:34:14 จัดหาเรียบร้อย
20 178 Journal of Food Science นางสาวสมัชญา ตั้งศิริเสถียร 18-06-2012 20:58:15 ไม่สามารถจัดหา
21 172 จุลชีววิทยาอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY) นิอร โฉมศรี 1 / 2555 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:20:55 จัดหาเรียบร้อย
22 171 Biotechnology เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับโลกยุคใหม่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 9/2007 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:16:31 จัดหาเรียบร้อย
23 170 นาโนเทคโนโลยี งานวิจัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย 1 กันนายน 255 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:12:00 ไม่สามารถจัดหา
24 169 ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช. ชุด 1-3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:07:44 ไม่สามารถจัดหา
25 168 e-waste: การรีไซเคิลซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีทางกายภาพ 1 ตุลาคม 2554 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:01:38 ไม่สามารถจัดหา
26 167 จุลินทรีย์กับการบำบัดน้ำเสีย ฐปน ชื่นบาล 1 กันยายน 2552 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 16:53:05 ไม่สามารถจัดหา
27 166 พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย ช่อฟ้า ทองไทย และคณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจ นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 16:44:12 ไม่สามารถจัดหา
28 165 คู่มือจัดสวนสวยอย่างมืออาชีพ นที แก้วสมัย 2554 สุพัตรา ศิลปา 05-05-2012 14:41:17 จัดหาเรียบร้อย
29 164 การประมาณราคาก่อสร้าง รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 23-04-2012 11:14:49 จัดหาเรียบร้อย
30 163 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน วิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 23-04-2012 11:13:41 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12