ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 7 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 162 บริหารการจัดซื้อและคลังพัสดุ สุชาติ ศุภมงคล วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 23-04-2012 11:12:19 จัดหาเรียบร้อย
2 161 การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน ดร. ศิริชัย ต่อสกุล วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 23-04-2012 11:11:10 จัดหาเรียบร้อย
3 160 CSR Mission Possible พันธะธุรกิจ ภารกิจองค์กรไทย วิทยา ชีวรุโณทัย 2554 ผศ.ดร. ตวงสิริ สยมภาค 26-03-2012 10:30:11 จัดหาเรียบร้อย
4 159 ผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดและการพัฒนา ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2552 ผศ.ดร. ตวงสิริ สยมภาค 26-03-2012 10:27:28 จัดหาเรียบร้อย
5 158 12. ปฏิรูปสังคมไทย ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:49:05 จัดหาเรียบร้อย
6 157 10. คู่มือการทำวิสาหกิจชุมชน ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:48:24 จัดหาเรียบร้อย
7 156 ปรัชญาชีวิต คิดนอกกรอบ ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:47:27 จัดหาเรียบร้อย
8 155 7. ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:46:02 จัดหาเรียบร้อย
9 154 17. แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:45:05 จัดหาเรียบร้อย
10 153 16. หนังสือชุดสุขภาพ 3 เล่ม (กินอยู่พอดีมีความสุข เล่ม 1 + เล่ม 2 + สุขภาพ 200 คำ) ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:44:17 จัดหาเรียบร้อย
11 152 9. วิถีสู่ชีวิตพอเพียง ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:43:02 จัดหาเรียบร้อย
12 151 วิถีสู่ชุมชนพอเพียง ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:41:57 จัดหาเรียบร้อย
13 150 แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน .เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:40:32 จัดหาเรียบร้อย
14 149 PowerPoint และบท เศรษฐกิจพอเพียง (สำหรับวิทยากร) ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:39:05 ไม่สามารถจัดหา
15 148 5. เศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้ ถ้าใจปรารถนา ดร.เสรี พงศ์พิศ 2550 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:37:41 จัดหาเรียบร้อย
16 147 ร้อยคำที่ควรรู้ ดร.เสรี พงศ์พิศ 2547 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:35:37 ไม่สามารถจัดหา
17 146 เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน ดร.เสรี พงศ์พิศ 2006 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:33:49 ไม่สามารถจัดหา
18 145 1. สอนลูกให้คิดเป็น ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:31:45 จัดหาเรียบร้อย
19 144 Poultry Breeding and Genetics R. D. Crawford 1990 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:25:38 จัดหาเรียบร้อย
20 143 Introduction to Quantitative Genetics (4th Edition) Douglas S. Falconer, Trudy F.C. Mackay 1996 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:15:08 จัดหาเรียบร้อย
21 142 Genetics and Analysis of Quantitative Traits Michael Lynch, W. Bruce Walsh 1998 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:10:37 จัดหาเรียบร้อย
22 141 Gut efficiency: the key ingredient in pig and poultry productions J.A. Taylor-pickard, P. Spring 2008 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 21:59:42 ไม่สามารถจัดหา
23 140 Welfare of pigs from birth to slaughter L. Faucitaco, A.L.Schaefer 2008 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 21:56:42 ไม่สามารถจัดหา
24 139 การบริหารงานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Management) ผศ. วิสูตร จิระดำเกิง วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:47:14 จัดหาเรียบร้อย
25 138 วิศวกรรมเขื่อนดิน วรากร ไม้เรียง วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:41:41 จัดหาเรียบร้อย
26 137 แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:39:51 ไม่สามารถจัดหา
27 136 วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์ (FOUNDATION ENGINEERING AND TUNNELLING) บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:38:29 จัดหาเรียบร้อย
28 135 REINFORCED CONCRETE DESIGN PILLAI, S.U. วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:36:58 ไม่สามารถจัดหา
29 134 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION SURVEY) ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:36:06 จัดหาเรียบร้อย
30 133 มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:34:54 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12