ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 8 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 132 เสียงจราจรและการสร้างแบบจำลองของเสียงจราจร พิชัย ปมาณิกบุตร วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:34:21 จัดหาเรียบร้อย
2 131 โครงสร้างเบื้องต้นและกลศาสตร์โครงสร้าง 1-2 เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:33:39 จัดหาเรียบร้อย
3 130 TRAFFIC AND HIGHWAY ENGINEERING (SI VERSION) GARBER วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:32:39 ไม่สามารถจัดหา
4 129 STRUCTURAL ANALYSIS (SI EDITION) KASSIMALI, A. วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:30:38 จัดหาเรียบร้อย
5 128 วิศวกรรมฐานราก (FOUNDATION ENGINEERING) วรรณี ศุขสาตร วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 14-03-2012 10:58:38 จัดหาเรียบร้อย
6 127 การบริหารงานวิศวกรรมโยธา (CIVIL ENGINEERING MANAGEMENT) วิสูตร จิระดำเกิง วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 14-03-2012 10:57:53 จัดหาเรียบร้อย
7 126 วิศวกรรมการทาง (HIGHWAY ENGINEERING) จิรพัฒน์ โชติกไกร วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 14-03-2012 10:56:58 จัดหาเรียบร้อย
8 125 Civil Engineering Handbook - 2nd Edition วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 14-03-2012 10:52:35 จัดหาเรียบร้อย
9 124 จนกว่ารักบันดาลใจ นาวาร้อยกวี วีรยา 14-03-2012 10:46:44 จัดหาเรียบร้อย
10 123 ทวนกระแสธุรกิจ คิดต่าง ไม่มีทางตัน Hirokazu แปลโดย เอกนันท์ มหาเอกนันท์ วีรยา 13-03-2012 14:28:20 จัดหาเรียบร้อย
11 122 ไฟพรางใจ น้ำฟ้า วีรยา 12-03-2012 19:39:57 จัดหาเรียบร้อย
12 121 อ้อมกอดแห่งธารา ชมจันทร์ วีรยา 12-03-2012 19:37:35 จัดหาเรียบร้อย
13 120 ดาวเกี้ยวเดือน รอมแพง วีรยา 12-03-2012 19:34:02 จัดหาเรียบร้อย
14 119 บุพเพสันนิวาส รอมแพง วีรยา 12-03-2012 19:33:35 จัดหาเรียบร้อย
15 118 บุพนิวาส น้ำฟ้า วีรยา 12-03-2012 19:33:14 จัดหาเรียบร้อย
16 117 Competency-Based Approach นิสดาร์ก เวชยานนท์ และคณะ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:49:33 จัดหาเรียบร้อย
17 116 Competency Model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย นิสดาร์ก เวชยานนท์ และคณะ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:48:56 ไม่สามารถจัดหา
18 115 การสอนงาน ปรึกษาและดูแล ผู้เขียน HERMINIA IBARRA ผู้แปล กมลวรรณ รามเดชะ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:44:55 จัดหาเรียบร้อย
19 114 เทคนิคการจัดทำและนำ Job Competency ไปใช้งาน (ฉบับคนทำงาน) ณรงค์วิทย์ แสนทอง นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:43:49 จัดหาเรียบร้อย
20 113 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) ผู้เขียน อลงกรณ์ มีสุทธา, สมิต สัชฌุกร นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:42:52 จัดหาเรียบร้อย
21 112 Organization & People Management : บริหารคนและองค์กรในโลกยุคคลื่นลูกที่ 4 เสาวคนธ์ ศิรกิดากร นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:40:32 จัดหาเรียบร้อย
22 111 พัฒนาดาวเด่นเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศด้วย Talent Management by Competency-Based Career Development and ผู้เขียน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:39:23 จัดหาเรียบร้อย
23 110 วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์ มินตรา ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:38:29 จัดหาเรียบร้อย
24 109 โยคะหน้าเด็ก เล็ก ฉัตริษา ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:37:55 จัดหาเรียบร้อย
25 108 Competency based HR Manual and Forms อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ และคณะ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:37:34 จัดหาเรียบร้อย
26 107 แค่ 30 นาทีก่อนนอนเปลี่ยนคนยอดแย่เป็นยอดเยี่ยม ทาคาชิมะ เท็ตสึจิ ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:37:18 จัดหาเรียบร้อย
27 106 คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:36:14 จัดหาเรียบร้อย
28 105 บริหารงานบริหารคนให้สุดยอดสไตล์ ธนินท์ เจียรวนนท์ ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:34:56 จัดหาเรียบร้อย
29 104 ผู้นำ Dan J.Sanders และ Galen Walters แปล วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:33:50 จัดหาเรียบร้อย
30 103 การบริหารจัดการคนเก่ง โดย Tamara J. Erickson แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:31:18 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12