ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 2 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 345 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เ อลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม นพรุจ 15-07-2017 13:45:00 จัดหาเรียบร้อย
2 344 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้วยแมทมาทิกาและแ มทแลบ นพรุจ 15-07-2017 13:43:55 จัดหาเรียบร้อย
3 343 สถิติสำหรับวิศวกร Statistics for Engineers นพรุจ 15-07-2017 13:40:26 จัดหาเรียบร้อย
4 342 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2 (ใหม่) นพรุจ 15-07-2017 13:39:00 จัดหาเรียบร้อย
5 341 เขียนแบบวิศวกรรม มาตราฐานญี่ปุ่น (JIS) นพรุจ 15-07-2017 13:38:17 ไม่สามารถจัดหา
6 340 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล นพรุจ 15-07-2017 13:35:20 จัดหาเรียบร้อย
7 339 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 (ฉบับปรับปรุง) นพรุจ 15-07-2017 13:34:40 ไม่สามารถจัดหา
8 338 พื้นฐานทางช่าง นพรุจ 15-07-2017 13:33:40 จัดหาเรียบร้อย
9 337 เทอร์โมไดนามิกส์ขั้นพื้นฐาน นพรุจ 15-07-2017 13:33:05 ไม่สามารถจัดหา
10 336 การสร้างหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน นพรุจ 15-07-2017 13:31:48 ไม่สามารถจัดหา
11 335 เขียนแบบเครื่องกล นพรุจ 15-07-2017 13:31:04 จัดหาเรียบร้อย
12 333 System Dynamics: Modeling, Simulation, and Control of Mechatronic Systems Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. Rosenberg นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:58:47 จัดหาเรียบร้อย
13 332 Advances in High-Performance Motion Control of Mechatronic Systems นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:57:07 จัดหาเรียบร้อย
14 331 Dynamics of Mechatronics Systems นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:49:32 จัดหาเรียบร้อย
15 330 Digital Control Applications Illustrated with MATLAB Hemchandra Madhusudan Shertukde นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:45:46 จัดหาเรียบร้อย
16 328 Control System Design Bernard Friedland นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:42:31 จัดหาเรียบร้อย
17 327 Modern Control Engineering Katsuhiko Ogata นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:39:25 จัดหาเรียบร้อย
18 326 คู่มือถังรับแรงดัน นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:09:55 ไม่สามารถจัดหา
19 325 มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน ชุดที่ 1 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:53:34 ไม่สามารถจัดหา
20 324 ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 4 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:48:37 ไม่สามารถจัดหา
21 323 ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 3 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:48:09 ไม่สามารถจัดหา
22 322 ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:47:42 ไม่สามารถจัดหา
23 321 ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 1 อาจารย์ ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี , อาจารย์ ยรรยง ศรีสม นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:46:46 ไม่สามารถจัดหา
24 320 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม : อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม สุเธียร เกียรติสุนทร นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:27:45 ไม่สามารถจัดหา
25 319 สารให้ความหวานพลังงานต่ำ การผลิตทางชีวภาพ คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ สุขใจ ชูจันทร์ 2555 นันทพร พึ่งสังวร 20-04-2017 23:00:39 จัดหาเรียบร้อย
26 318 การผลิตกรดอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้มวลชีวภาพ สุขใจ ชูจันทร์ 2554 นันทพร พึ่งสังวร 20-04-2017 22:59:42 จัดหาเรียบร้อย
27 317 เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 2555 นันทพร พึ่งสังวร 20-04-2017 22:58:29 จัดหาเรียบร้อย
28 313 ฟิสิกส์ขั้นสูง (ADVANCED PHYSICS FOR YOU) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:11:16 จัดหาเรียบร้อย
29 311 ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEE RS II) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:00:19 จัดหาเรียบร้อย
30 310 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 ทัศนศาสตร์และฟิ ิสิกส์ยุคใหม่ (UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:59:26 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12