ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 321 รายการหน้า : 1 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ เขตพื้นที่ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 365 ทดสอบสิทธิชัย ทดสอบสิทธิชัย ทดสอบสิทธิชัย ทดสอบสิทธิชัย บางพระ 09-06-2023 15:18:48 รอดำเนินการ
2 363 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช บุษราภรณ์ งามปัญญา 2561 ภูวิศ เจนวรกิจ 20-07-2020 14:33:18 กำลังจัดหา
3 362 ปลูกพืชตามนิสัยผัก Toshio Kijima 2019 ภูวิศ เจนวรกิจ 20-07-2020 14:28:46 กำลังจัดหา
4 360 Big Data Series I: Introduction to a Big Data Project ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ เพียงขวัญ เครือภู่ 19-06-2018 11:27:29 ไม่สามารถจัดหา
5 358 คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นประยุกต์ เพียงขวัญ เครือภู่ 04-09-2017 10:11:11 ไม่สามารถจัดหา
6 357 คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน เพียงขวัญ เครือภู่ 04-09-2017 10:10:44 ไม่สามารถจัดหา
7 356 เศรษฐมิติเบื้องต้น ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, ศาสตราจารย์ 2559 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:46:17 ไม่สามารถจัดหา
8 355 เศรษฐมิติ 1 = Econometrics I บัณฑิต ชัยวิชญชาติ. 2551 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:42:44 ไม่สามารถจัดหา
9 354 แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง : จากถั่วลันเตาถึงความสัมพันธ์เชิงมารยา บัณฑิต ชัยวิชญชาติ. 2556 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:41:37 จัดหาเรียบร้อย
10 353 แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง : จากข้อสมมติสู่โลกแห่งความเป็นจริง บัณฑิต ชัยวิชญชาติ. 2557. อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:40:44 จัดหาเรียบร้อย
11 352 การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน นพรุจ 15-07-2017 13:55:48 จัดหาเรียบร้อย
12 351 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน (JIG AND FIXT URE DESIGN) นพรุจ 15-07-2017 13:54:38 จัดหาเรียบร้อย
13 350 AUTOMATION, PRODUCTION SYSTEMS, AND COMPUTER- INTEGRATED MANUFACTURING (GLOBAL EDITION) นพรุจ 15-07-2017 13:53:49 จัดหาเรียบร้อย
14 349 กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOS ITE MATERIALS) นพรุจ 15-07-2017 13:52:58 จัดหาเรียบร้อย
15 348 การวิเคราะห์และควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม นพรุจ 15-07-2017 13:50:10 จัดหาเรียบร้อย
16 347 กลศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING MECHANICS) นพรุจ 15-07-2017 13:49:10 จัดหาเรียบร้อย
17 346 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ย ม (FINITE ELEMENT METHODS AND MESH TRIANGULAT นพรุจ 15-07-2017 13:46:44 จัดหาเรียบร้อย
18 345 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เ อลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม นพรุจ 15-07-2017 13:45:00 จัดหาเรียบร้อย
19 344 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้วยแมทมาทิกาและแ มทแลบ นพรุจ 15-07-2017 13:43:55 จัดหาเรียบร้อย
20 343 สถิติสำหรับวิศวกร Statistics for Engineers นพรุจ 15-07-2017 13:40:26 จัดหาเรียบร้อย
21 342 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2 (ใหม่) นพรุจ 15-07-2017 13:39:00 จัดหาเรียบร้อย
22 341 เขียนแบบวิศวกรรม มาตราฐานญี่ปุ่น (JIS) นพรุจ 15-07-2017 13:38:17 ไม่สามารถจัดหา
23 340 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล นพรุจ 15-07-2017 13:35:20 จัดหาเรียบร้อย
24 339 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 (ฉบับปรับปรุง) นพรุจ 15-07-2017 13:34:40 ไม่สามารถจัดหา
25 338 พื้นฐานทางช่าง นพรุจ 15-07-2017 13:33:40 จัดหาเรียบร้อย
26 337 เทอร์โมไดนามิกส์ขั้นพื้นฐาน นพรุจ 15-07-2017 13:33:05 ไม่สามารถจัดหา
27 336 การสร้างหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน นพรุจ 15-07-2017 13:31:48 ไม่สามารถจัดหา
28 335 เขียนแบบเครื่องกล นพรุจ 15-07-2017 13:31:04 จัดหาเรียบร้อย
29 333 System Dynamics: Modeling, Simulation, and Control of Mechatronic Systems Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. Rosenberg นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:58:47 จัดหาเรียบร้อย
30 332 Advances in High-Performance Motion Control of Mechatronic Systems นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:57:07 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11