ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 1 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 5 เรียนรู้ PLC ขั้นกลางด้วยตนเอง เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 14:51:54 ไม่สามารถจัดหา
2 6 การใช้งาน plc ระดับ 1 + DVD เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:00:29 ไม่สามารถจัดหา
3 9 คล่องแคล่ว PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:05:43 ไม่สามารถจัดหา
4 12 ทฤทฎีและการใช้งาน PC/PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:11:12 ไม่สามารถจัดหา
5 33 หนังสือ รวมโปรแกรมกราฟฟิก photo shop coreldraw publisher2007 วิษณุ โชโต 28-10-2010 11:39:43 ไม่สามารถจัดหา
6 53 ASAE Standard ล่าสุด นฤมล บุญกระจ่าง 24-06-2011 23:20:20 ไม่สามารถจัดหา
7 7 เรียนรู้ plc ขั้นต้นด้วยตัวเอง เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:02:46 จัดหาเรียบร้อย
8 8 เรียนรู้และใช้งาน PLC ฉบับสมบูรณ์ เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:04:37 จัดหาเรียบร้อย
9 10 หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:07:58 จัดหาเรียบร้อย
10 24 visual Basic นราทิพย์ 23-09-2010 14:10:21 จัดหาเรียบร้อย
11 30 ภาวะผู้นำ อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 16:19:33 จัดหาเรียบร้อย
12 31 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 16:19:55 จัดหาเรียบร้อย
13 36 โจทย์ข้อสอบ TOEIC เผยเคล็ดลับการทำข้อสอบ TOEIC และเทคนิคการตัด choice และเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อน ประกาย ขวัญหลาย 04-11-2010 11:36:47 จัดหาเรียบร้อย
14 71 สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง วารินทร์ คงกระจ่าง 09-03-2012 20:12:17 ไม่สามารถจัดหา
15 73 photoshop cs5 warin kongkrajang 12-03-2012 11:30:08 จัดหาเรียบร้อย
16 105 บริหารงานบริหารคนให้สุดยอดสไตล์ ธนินท์ เจียรวนนท์ ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:34:56 จัดหาเรียบร้อย
17 125 Civil Engineering Handbook - 2nd Edition วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 14-03-2012 10:52:35 จัดหาเรียบร้อย
18 168 e-waste: การรีไซเคิลซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีทางกายภาพ 1 ตุลาคม 2554 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:01:38 ไม่สามารถจัดหา
19 170 นาโนเทคโนโลยี งานวิจัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย 1 กันนายน 255 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:12:00 ไม่สามารถจัดหา
20 178 Journal of Food Science นางสาวสมัชญา ตั้งศิริเสถียร 18-06-2012 20:58:15 ไม่สามารถจัดหา
21 227 intermediate language practice ประเวช 21-08-2015 11:19:28 จัดหาเรียบร้อย
22 255 การวัดและเครื่องมือวัด การประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:08:01 ไม่สามารถจัดหา
23 259 การควบคุมไม่เชิงเส้นเบื้องต้น นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:13:59 ไม่สามารถจัดหา
24 207 Real Listening and speaking.book 2 elementary - intermediate Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:25:32 จัดหาเรียบร้อย
25 208 Cambridge Real Listening and speaking. book 3 intermediate - upper Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:26:47 จัดหาเรียบร้อย
26 209 Cambridge Real Listening and speaking. book 4 advanced Mr. Joel Collins 19-03-2013 11:28:07 จัดหาเรียบร้อย
27 245 ออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:46:27 จัดหาเรียบร้อย
28 246 ออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:47:08 จัดหาเรียบร้อย
29 254 การวัดและเครื่องมือวัด นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:05:27 จัดหาเรียบร้อย
30 257 ระบบควบคุม (Control System) นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:09:49 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12