ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : Fermented beverage
ชื่อผู้แต่ง : Grumezescu
ปีที่พิมพ์ : 2019
ข้อมูลอ้างอิง : 9780128152713
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : นันทพร พึ่งสังวร
สถานะผู้เสนอแนะ : อาจารย์
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 13-04-2021 21:03:55
IP Adress : 11.11.11.34
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : กำลังจัดหา
Comment : 9780128152713 ฺฺBooknet Foodscience