ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
รายละเอียดการดำเนินการ
รายละเอียดความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเสนอแนะจัดซื้อของผู้ใช้บริการ
ชื่อหนังสือ : นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย
ชื่อผู้แต่ง : ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ
ปีที่พิมพ์ : 2563
ข้อมูลอ้างอิง : https://m.chulabook.com/product-details/22066
 
ชื่อผู้เสนอแนะ : ยศกร วรรณวิจิตร
สถานะผู้เสนอแนะ : อาจารย์
วัน-เวลาที่เสนอแนะ : 27-08-2021 00:46:23
IP Adress : 184.22.250.59
ความเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริการฯ
สถานะ : กำลังจัดหา
Comment :