ข่าว:แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ world scientific ebooks
24 มกราคม 2556  15:30น.

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ที่ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 6,000 ชื่อเรื่อง และแสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File
URL: http://www.worldscientific.com/
สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2556ipv6 ready