แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

แผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน ปี 2558-2562

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (2559-2563)

รายงานประจำปี 2559

คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร

-----------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559

แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ 2555-2559

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 2555

แผนสำรองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2556

 
ipv6 ready