plan

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

Image

แผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน ปี 2558-2562      

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560      

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560      

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (2559-2563)      

รายงานประจำปี 2559      

---------------------------------------------------

Image

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559      

แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ 2555-2559      

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 2555      

แผนสำรองระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2556      

Back to Top