งานบริหารงานทั่วไป


Post Thumb

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์

kaweporn_bo@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 8301Post Thumb

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวยุคลธร กิมเส็ง

yukoltorn_ki@rmutto.ac.th

มือถือ : 087-0054380

ติดต่อภายใน : ต่อ 8313Post Thumb

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปาณิตรา จอมทะรักษ์

panita_jo@rmutto.ac.th

มือถือ : 082-2086258

ติดต่อภายใน : ต่อ 8313Post Thumb

แม่บ้าน

นางสาวนุชนารถ ทวนทอง

Back to Top