แหล่งสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดทำเว็บไซต์แหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาขึ้น เพื่อแนะนำแหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยรวบรวมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาทางวิชาการ และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาช่วยการเรียนการสอนเอาไว้ด้วยกัน เพื่อผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 
     
       
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   http://www.most.go.th  
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา http://www.sci-educ.nfe.go.th  
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.nia.or.th/2009/main/index.php  
  ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://library.tisi.go.th/T/main.htm  
  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ http://www.funsci.com/texts/index_en.htm  
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.narit.or.th  
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.nsm.or.th  
  สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) http://www.kmutt.ac.th/istrs  
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://www.nstda.or.th/th  
  ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.stkc.go.th  
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

http://www.tistr.or.th  
  ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ http://www.lesa.in.th  
  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ http://www.scisoc.or.th  
 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

http://www.dss.go.th/dssweb/index2.html  
  เครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร http://union.dss.go.th  
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.ipst.ac.th/it/website_1.shtml  
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมแห่งชาติ http://www.sti.or.th/index.php  
  แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร บทความและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ http://www.sciencedaily.com  
  โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์ http://www.astroschool.in.th/public/index_ans_inc.php  
  ดาราศาสตร์

http://www.darasart.com

 
     
       
       
     
       
  เครือข่าย CIO เข้มแข็ง http://cio.mict.go.th  
  กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร http://www.mict.go.th/main.php?filename=index  
  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ http://www.etcommission.go.th  
  ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ http://www.nrca.go.th/index.html  
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ http://www.gits.net.th/index.asp  
  บริษัท กสท. โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน) http://www.cattelecom.com  
  ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ : Thai National Grid http://www.thaigrid.or.th/html/home/index.php  
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ICT ไทย http://www.ictcareer.net/Default.aspx  
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ http://www.sipa.or.th/th/home/index.php  
  MailCleaner  :  ศูนย์กรองอีแมล์ไทย http://mailcleaner.in.th  
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒ นาการศึกษา http://www.uni.net.th/UniNet/Thai/index_th.php  
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ http://www.nectec.or.th/index.php  
  Software Park Thailand : เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย http://www.swpark.or.th  
  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.princess-it.org/index.html  
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  :  SIPA http://www.sipa.or.th/index.php  
       
     
       
       
     
       
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร http://www.sac.or.th/home.html  
  กระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-culture.go.th  
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน http://www.codi.or.th/webcodi  
  กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th  
  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย http://www.ocac.go.th/index.php?lng=th  
  มรดกโลกในประเทศไทย http://www.thaiwh.com  
  ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก http://www.thaiwhic.go.th/index.aspx  
  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.women-family.go.th/home.htm  
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.in.th/index.php  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.warehouse.mnre.go.th/mnre  
  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.m-society.go.th/index.php  
  ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย http://www3.sac.or.th  
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ http://www.nocht.m-society.go.th  
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th  
  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/www/th  
       
     
       
       
     
       
  Marketeer http://www.marketeer.co.th  
  BusinessThai http://www.businessthai.co.th  
  กรมสรรพากร http://www.rd.go.th  
  กรมศุลกากร http://www.customs.go.th  
  กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th  
  กระทรวงพาณิชย์ http://www.moc.go.th  
  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย http://www.kasikornresearch.com  
  สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th  
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://portal.nso.go.th  
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th  
  กรมส่งเสริมการส่งออก http://www.depthai.go.th  
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย http://www.exim.go.th  
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง http://www.fpo.go.th  
  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย http://www.tistr.or.th/tpc/about.html  
  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.ismed.or.th  
  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.ftpi.or.th  
  ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th  
  บทเรียนการบริหารงานบุคคล http://www.siamhrm.com/?name=chapter  
  Siamhr Outsourcing Service http://www.siamhr.com  
  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย http://www.pmat.or.th  
  Marketing GURU Association http://www.mga.co.th  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ http://www.dbd.go.th  
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ http://www.pdmo.mof.go.th  
  สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.saa-thai.org/thai/home.html  
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://www.fti.or.th  
  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย http://www.adassothai.com  
  สมาคมขายตรงแห่งประเทศไทย http://www.tdsa.org  
  Thailand Board of Investment (BOI) http://www.boi.go.th  
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th  
  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย http://www.thaiechamber.com  
  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://cms.sme.go.th  
  Marketingbyte สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล E - Marketing http://www.marketingbyte.com  
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ http://www.sec.or.th  
  บทเรียนวิชาการตลาด http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/index.htm  
       
     
       
       
     
       
  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ http://www.dit.go.th  
  กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th/  
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง http://www.fpo.go.th  
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th/indext.html  
  กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ http://www.dft.go.th  
  ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th  
  สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ http://www.price.moc.go.th/Default5.aspx  
  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย http://www.thaiechamber.com  
  กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/main/th  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ http://www.dbd.go.th/mainsite  
  สถาบันเพิ่มผลผลิต http://www.ftpi.or.th  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th  
  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ http://www.depthai.go.th  
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ http://www.dtn.moc.go.th/dtn/index.php  
  สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th  
   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กระทรวงอุตสาหกรรม

http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=th

 
  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.ismed.or.th  
  กระทรวงพาณิชย์ http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4  
       
     
       
       
     
       
  แหล่งรวมความรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสาน http://bannangio.igetweb.com  
  ห้องสมุดดนตรีออนไลน์  อุทยานการเรียนรู้ TK Park http://music.tkpark.or.th  
  ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์  มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.li.mahidol.ac.th/music/Index.php  
  ชมรมดนตรีไทย  มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ http://www.chanoktuck.com  
  ห้องสมุดดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.music.mahidol.ac.th  
  หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร http://www.kingramamusic.org/index.htm  
  ห้องสมุดดนตรี  สาขาวิชาดนตรีศึกษา คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.edu.chula.ac.th/musiced/musiclibrary.html  
       
     
       
       
     
       
  ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อ http://www.mceducate.com  
  รวมเว็บภาษาไทย http://thailiterature.makewebeasy.com  
  English4us http://www.english4us.com  
  TOEFL/ TOEIC test  Online http://www.1-language.com/materials/toeic  
  สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ http://www.tieca.com/thai/index.php  
  การศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา http://www.usacademics-th.com  
  Englishtown http://www.englishtown.com/online/home.aspx  
  Chris Delivery http://www.chrisdelivery.com  
  ETS http://www.ets.org/about  
  สำนักงาน ก.พ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp  
  Free TOEFL Practice test http://www.stuff.co.uk/toefl.htm  
       
     
       
       
     
       
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ http://www.tkc.go.th/index.aspx?pageid=111&parent=0  
  ศูนย์ข้อมูลจราจร   http://www.traffy.in.th/traffy  
 

ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

อุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ  DVB-S

http://dvbs.ee.ku.ac.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
     
       
     
       
       
ipv6 ready