ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 4 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 255 การวัดและเครื่องมือวัด การประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:08:01 ไม่สามารถจัดหา
2 254 การวัดและเครื่องมือวัด นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:05:27 จัดหาเรียบร้อย
3 252 Kinematics and dynamics of machinery Norton, Robert L. 2013 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:56:34 จัดหาเรียบร้อย
4 251 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:55:01 จัดหาเรียบร้อย
5 250 นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:52:05 จัดหาเรียบร้อย
6 249 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น วรพันธ์ บุญชัย 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:50:28 จัดหาเรียบร้อย
7 248 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อำนาจ วงศ์บัณฑิต 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:48:58 จัดหาเรียบร้อย
8 247 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว 2015 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:47:11 จัดหาเรียบร้อย
9 246 ออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:47:08 จัดหาเรียบร้อย
10 245 ออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:46:27 จัดหาเรียบร้อย
11 244 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช (PHYTOREMEDIATION) นัยนันทน์ อริยกานนท์ 2558 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:44:58 จัดหาเรียบร้อย
12 243 การควบคุมระบบพลศาสตร์ วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 2013 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:44:25 จัดหาเรียบร้อย
13 242 พลวัตระบบและการจำลองสถานการณ์ วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 2013 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:43:06 จัดหาเรียบร้อย
14 241 System Dynamics Palm III, William 2013 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:40:45 กำลังจัดหา
15 240 กลศาสตร์เครื่องกล บุญธรรม ภัทราจารุกุล 2010 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:32:51 จัดหาเรียบร้อย
16 239 กลศาสตร์เครื่องกล บุญธรรม ภัทราจารุกุล 2557 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:30:25 จัดหาเรียบร้อย
17 238 เอนไซม์เทคโนโลยี ปราณี. พัฒนพิพิธไพศาล 2556 อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ 11-03-2016 12:27:15 จัดหาเรียบร้อย
18 237 Molecular. Biology Samuel C Weaver 2012 อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ 11-03-2016 12:24:29 จัดหาเรียบร้อย
19 236 อณูพันธุศาสตร์ หัทยา กาวีวงศ์ อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ 11-03-2016 12:21:17 จัดหาเรียบร้อย
20 235 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY (ISE) HERREN, 2 / 2013 นิภาพร ก้านทอง 11-03-2016 11:53:07 จัดหาเรียบร้อย
21 234 เซลล์ชีววิทยา (CELL BIOLOGY) เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2 / 2556 นิภาพร ก้านทอง 11-03-2016 11:48:16 จัดหาเรียบร้อย
22 233 พันธุวิศวกรรม :วิธีการและการประยุกต์ใช้ ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม 1 / 2552 นิภาพร ก้านทอง 11-03-2016 11:46:23 จัดหาเรียบร้อย
23 232 คัมบัง (Kanban for the Shopfloor) © Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited. อ่านเพิ่มเ Productivity Press Development Team บุญฤทธิ์ ปินตาสี 08-03-2016 10:00:43 ไม่สามารถจัดหา
24 231 Manufacturing Engineering Handbook, Second Edition Geng, Hwaiyu 2015 บุญฤทธิ์ ปินตาสี 08-03-2016 09:59:11 จัดหาเรียบร้อย
25 230 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS สายชล สินสมบูรณ์ทอง 2559 บุญฤทธิ์ ปินตาสี 08-03-2016 09:56:24 จัดหาเรียบร้อย
26 229 AUTOMATION, PRODUCTION SYSTEMS, AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING (GLOBAL EDITION) MIKELL P. GROOVER 2015 บุยฤทธิ์ ปินตาสี 08-03-2016 09:54:40 จัดหาเรียบร้อย
27 228 3D PRINTING WITH AUTODESK: CREATE AND PRINT 3D OBJECTS WITH 123D, AUTOCAD AND INVENTOR JOHN BIEHLER 2014 บุยฤทธิ์ ปินตาสี 08-03-2016 09:53:10 จัดหาเรียบร้อย
28 227 intermediate language practice ประเวช 21-08-2015 11:19:28 จัดหาเรียบร้อย
29 226 อารมณ์เศร้า เลม่อนเค้ก Aimee Bender 2558 สุนทรีลักษณ์ พลเยี่ยม 08-07-2015 17:15:08 จัดหาเรียบร้อย
30 225 ภาษาอังกฤษในโรงแรม อาจารย์เอก 2557 สุนทรีลักษณ์ พลเยี่ยม 08-07-2015 17:11:50 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11