ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 2 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 330 Digital Control Applications Illustrated with MATLAB Hemchandra Madhusudan Shertukde นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:45:46 จัดหาเรียบร้อย
2 328 Control System Design Bernard Friedland นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:42:31 จัดหาเรียบร้อย
3 327 Modern Control Engineering Katsuhiko Ogata นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:39:25 จัดหาเรียบร้อย
4 326 คู่มือถังรับแรงดัน นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:09:55 ไม่สามารถจัดหา
5 325 มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน ชุดที่ 1 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:53:34 ไม่สามารถจัดหา
6 324 ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 4 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:48:37 ไม่สามารถจัดหา
7 323 ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 3 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:48:09 ไม่สามารถจัดหา
8 322 ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:47:42 ไม่สามารถจัดหา
9 321 ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 1 อาจารย์ ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี , อาจารย์ ยรรยง ศรีสม นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:46:46 ไม่สามารถจัดหา
10 320 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม : อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม สุเธียร เกียรติสุนทร นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:27:45 กำลังจัดหา
11 319 สารให้ความหวานพลังงานต่ำ การผลิตทางชีวภาพ คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ สุขใจ ชูจันทร์ 2555 นันทพร พึ่งสังวร 20-04-2017 23:00:39 จัดหาเรียบร้อย
12 318 การผลิตกรดอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้มวลชีวภาพ สุขใจ ชูจันทร์ 2554 นันทพร พึ่งสังวร 20-04-2017 22:59:42 จัดหาเรียบร้อย
13 317 เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 2555 นันทพร พึ่งสังวร 20-04-2017 22:58:29 จัดหาเรียบร้อย
14 313 ฟิสิกส์ขั้นสูง (ADVANCED PHYSICS FOR YOU) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:11:16 จัดหาเรียบร้อย
15 311 ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEE RS II) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:00:19 จัดหาเรียบร้อย
16 310 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 ทัศนศาสตร์และฟิ ิสิกส์ยุคใหม่ (UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:59:26 จัดหาเรียบร้อย
17 309 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 อุณหพลศาสตร์ คล ลื่น/สวนศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า (UNIVERSITY PHYS เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:58:54 จัดหาเรียบร้อย
18 308 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 กลศาสตร์ (UNIVE ERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS) (ฉบับปรับ เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:55:17 จัดหาเรียบร้อย
19 307 ฟิสิกส์ 1 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEE RS I) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:53:51 จัดหาเรียบร้อย
20 306 ฟิสิกส์ 1 ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:48:18 จัดหาเรียบร้อย
21 305 ฟิสิกส์ 2 เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:43:08 จัดหาเรียบร้อย
22 304 ฟิสิกส์ 1 เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:41:49 จัดหาเรียบร้อย
23 303 2015, 2014, 2013 and 2012 Supplements to the 2011 ASABE Standards Book ASABE 2015 รังสรรค์ กุฎสำโรง 28-03-2017 11:58:26 ไม่สามารถจัดหา
24 294 PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING GIORGIO RIZZONI 6 / 2015 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:47:14 จัดหาเรียบร้อย
25 293 FUNDAMENTALS OF APPLIED ELECTROMAGNETICS (GLOBAL EDITION) ULABY, F.T. 7 / 2015 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:36:32 จัดหาเรียบร้อย
26 292 ELECTRIC CIRCUITS (PNIE) JAMES W. NILSSON 10 / 2014 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:32:40 จัดหาเรียบร้อย
27 291 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม พีแอลซีกับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม สุเธียร เกียรติสุนทร 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:28:12 จัดหาเรียบร้อย
28 290 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปรัปปรุง) มงคล เดชนครินทร์ 4 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:21:01 จัดหาเรียบร้อย
29 289 การออกแบบระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM DESIGN) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ตามมาตรฐาน วสท. 255 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 5 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:19:52 จัดหาเรียบร้อย
30 288 MECHATRONICS: ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS IN MECHANICAL AND ELECTICAL ENGINEERING BOLTON, W. 6 / 2015 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:15:17 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11