ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 1 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 5 เรียนรู้ PLC ขั้นกลางด้วยตนเอง เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 14:51:54 ไม่สามารถจัดหา
2 6 การใช้งาน plc ระดับ 1 + DVD เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:00:29 ไม่สามารถจัดหา
3 9 คล่องแคล่ว PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:05:43 ไม่สามารถจัดหา
4 12 ทฤทฎีและการใช้งาน PC/PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:11:12 ไม่สามารถจัดหา
5 33 หนังสือ รวมโปรแกรมกราฟฟิก photo shop coreldraw publisher2007 วิษณุ โชโต 28-10-2010 11:39:43 ไม่สามารถจัดหา
6 53 ASAE Standard ล่าสุด นฤมล บุญกระจ่าง 24-06-2011 23:20:20 ไม่สามารถจัดหา
7 71 สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง วารินทร์ คงกระจ่าง 09-03-2012 20:12:17 ไม่สามารถจัดหา
8 168 e-waste: การรีไซเคิลซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีทางกายภาพ 1 ตุลาคม 2554 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:01:38 ไม่สามารถจัดหา
9 170 นาโนเทคโนโลยี งานวิจัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย 1 กันนายน 255 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:12:00 ไม่สามารถจัดหา
10 178 Journal of Food Science นางสาวสมัชญา ตั้งศิริเสถียร 18-06-2012 20:58:15 ไม่สามารถจัดหา
11 255 การวัดและเครื่องมือวัด การประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:08:01 ไม่สามารถจัดหา
12 259 การควบคุมไม่เชิงเส้นเบื้องต้น นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:13:59 ไม่สามารถจัดหา
13 322 ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:47:42 ไม่สามารถจัดหา
14 323 ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 3 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:48:09 ไม่สามารถจัดหา
15 324 ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 4 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:48:37 ไม่สามารถจัดหา
16 325 มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน ชุดที่ 1 นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 10:53:34 ไม่สามารถจัดหา
17 326 คู่มือถังรับแรงดัน นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:09:55 ไม่สามารถจัดหา
18 336 การสร้างหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน นพรุจ 15-07-2017 13:31:48 ไม่สามารถจัดหา
19 337 เทอร์โมไดนามิกส์ขั้นพื้นฐาน นพรุจ 15-07-2017 13:33:05 ไม่สามารถจัดหา
20 339 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 (ฉบับปรับปรุง) นพรุจ 15-07-2017 13:34:40 ไม่สามารถจัดหา
21 341 เขียนแบบวิศวกรรม มาตราฐานญี่ปุ่น (JIS) นพรุจ 15-07-2017 13:38:17 ไม่สามารถจัดหา
22 357 คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน เพียงขวัญ เครือภู่ 04-09-2017 10:10:44 ไม่สามารถจัดหา
23 358 คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นประยุกต์ เพียงขวัญ เครือภู่ 04-09-2017 10:11:11 ไม่สามารถจัดหา
24 7 เรียนรู้ plc ขั้นต้นด้วยตัวเอง เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:02:46 จัดหาเรียบร้อย
25 8 เรียนรู้และใช้งาน PLC ฉบับสมบูรณ์ เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:04:37 จัดหาเรียบร้อย
26 10 หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:07:58 จัดหาเรียบร้อย
27 24 visual Basic นราทิพย์ 23-09-2010 14:10:21 จัดหาเรียบร้อย
28 30 ภาวะผู้นำ อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 16:19:33 จัดหาเรียบร้อย
29 31 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 16:19:55 จัดหาเรียบร้อย
30 36 โจทย์ข้อสอบ TOEIC เผยเคล็ดลับการทำข้อสอบ TOEIC และเทคนิคการตัด choice และเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อน ประกาย ขวัญหลาย 04-11-2010 11:36:47 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11