ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 1 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 101 วิธีชนะและจูงใจคน โดย เดล คาร์เนกี นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:28:39 ไม่สามารถจัดหา
2 100 ระบบบริหารผลงาน โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ สำนักพิมพ์ พิมพ์ดีการพิมพ์ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:26:10 จัดหาเรียบร้อย
3 103 การบริหารจัดการคนเก่ง โดย Tamara J. Erickson แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:31:18 จัดหาเรียบร้อย
4 99 การบริหารโครงการ โดย Robert D.Austin แปลโดย คมสัน ขจรชีพพันธุ์ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:25:08 จัดหาเรียบร้อย
5 98 การบริหารจัดการนวัตกรรม โดย Ralph Katz แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:24:04 จัดหาเรียบร้อย
6 97 การว่าจ้างและการรักษาบุคลากร โดย Peter Cappelli แปล ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:23:04 จัดหาเรียบร้อย
7 102 การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย Mike Beer แปลและเรียบเรียง ภักดี เมฆจำเริญ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:29:47 จัดหาเรียบร้อย
8 96 การบริหารเวลา โดย Michael Roberto แปลและเรียบเรียงโดย สุรีพร พึ่งพุทธคุณ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:21:09 จัดหาเรียบร้อย
9 95 การสื่อสารทางธุรกิจ โดย Mary Munter แปลและเรียบเรียงโดย รุ่งกานต์ ชัยมงคล และ สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:20:11 จัดหาเรียบร้อย
10 94 กลวิธีปกครองคน (สำนักพิมพ์ Harvard Business Essentials) โดย Kathleen K.Reardon, Ph.D. แปลและเรียบเรียงโดย เจษฎา ทรงมิตร ชนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:18:48 จัดหาเรียบร้อย
11 93 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) โดย Brain J.Hall แปลและเรียบเรียง สุรีพร พึ่งพุทธคุ สมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:01:29 จัดหาเรียบร้อย
12 112 Organization & People Management : บริหารคนและองค์กรในโลกยุคคลื่นลูกที่ 4 เสาวคนธ์ ศิรกิดากร นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:40:32 จัดหาเรียบร้อย
13 109 โยคะหน้าเด็ก เล็ก ฉัตริษา ชญานันทน์ แซ่เฮง 12-03-2012 16:37:55 จัดหาเรียบร้อย
14 43 เศรษฐมิติ เริงชัย ตันสุชาติ 2548 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:45:16 จัดหาเรียบร้อย
15 75 เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ 1/51 วีรยา 12-03-2012 11:35:54 จัดหาเรียบร้อย
16 32 การจัดการสำนักงาน เนตร์พัณณา ยาวิราช 2553 อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 16:25:42 จัดหาเรียบร้อย
17 4 WORD PRESS กระแทกใจบล็อคเกอร์วัยจ๊าบ เดชา ไชยเมือง นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์ 16-03-2010 17:34:49 จัดหาเรียบร้อย
18 131 โครงสร้างเบื้องต้นและกลศาสตร์โครงสร้าง 1-2 เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:33:39 จัดหาเรียบร้อย
19 219 เหตุแห่งเสน่หา เงาจันทร์ พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:56:35 จัดหาเรียบร้อย
20 234 เซลล์ชีววิทยา (CELL BIOLOGY) เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ 2 / 2556 นิภาพร ก้านทอง 11-03-2016 11:48:16 จัดหาเรียบร้อย
21 274 วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 4 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:18:27 จัดหาเรียบร้อย
22 275 ของเสียอันตราย เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:19:59 จัดหาเรียบร้อย
23 91 คืน ฮาร์ลาน โคเบน มีนาคม 2554 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:43:57 จัดหาเรียบร้อย
24 88 ป่าชายเลน อุดม เชยกีวงศ์ 2555 กฤษตภรณ์ การลายพุ่ม 12-03-2012 13:21:29 จัดหาเรียบร้อย
25 248 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อำนาจ วงศ์บัณฑิต 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:48:58 จัดหาเรียบร้อย
26 108 Competency based HR Manual and Forms อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ และคณะ นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 12-03-2012 16:37:34 จัดหาเรียบร้อย
27 225 ภาษาอังกฤษในโรงแรม อาจารย์เอก 2557 สุนทรีลักษณ์ พลเยี่ยม 08-07-2015 17:11:50 จัดหาเรียบร้อย
28 37 ทดสอบศัพท์เศรษฐศาสตร์ อาจารย์พรพิมพ์ กิจสิริพันธุ์ 1 / 2549 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 24-04-2011 13:25:49 จัดหาเรียบร้อย
29 251 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:55:01 จัดหาเรียบร้อย
30 217 แสงอรุณแห่งดวงใจ อัคนี พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:51:50 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11