ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 320 รายการหน้า : 1 / 11 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 5 เรียนรู้ PLC ขั้นกลางด้วยตนเอง เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 14:51:54 ไม่สามารถจัดหา
2 6 การใช้งาน plc ระดับ 1 + DVD เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:00:29 ไม่สามารถจัดหา
3 9 คล่องแคล่ว PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:05:43 ไม่สามารถจัดหา
4 12 ทฤทฎีและการใช้งาน PC/PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:11:12 ไม่สามารถจัดหา
5 7 เรียนรู้ plc ขั้นต้นด้วยตัวเอง เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:02:46 จัดหาเรียบร้อย
6 8 เรียนรู้และใช้งาน PLC ฉบับสมบูรณ์ เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:04:37 จัดหาเรียบร้อย
7 10 หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:07:58 จัดหาเรียบร้อย
8 360 Big Data Series I: Introduction to a Big Data Project ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ เพียงขวัญ เครือภู่ 19-06-2018 11:27:29 ไม่สามารถจัดหา
9 357 คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน เพียงขวัญ เครือภู่ 04-09-2017 10:10:44 ไม่สามารถจัดหา
10 358 คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นประยุกต์ เพียงขวัญ เครือภู่ 04-09-2017 10:11:11 ไม่สามารถจัดหา
11 306 ฟิสิกส์ 1 ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:48:18 จัดหาเรียบร้อย
12 304 ฟิสิกส์ 1 เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:41:49 จัดหาเรียบร้อย
13 305 ฟิสิกส์ 2 เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:43:08 จัดหาเรียบร้อย
14 307 ฟิสิกส์ 1 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEE RS I) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:53:51 จัดหาเรียบร้อย
15 308 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 กลศาสตร์ (UNIVE ERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS) (ฉบับปรับ เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:55:17 จัดหาเรียบร้อย
16 309 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 อุณหพลศาสตร์ คล ลื่น/สวนศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า (UNIVERSITY PHYS เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:58:54 จัดหาเรียบร้อย
17 310 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 ทัศนศาสตร์และฟิ ิสิกส์ยุคใหม่ (UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:59:26 จัดหาเรียบร้อย
18 311 ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEE RS II) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:00:19 จัดหาเรียบร้อย
19 313 ฟิสิกส์ขั้นสูง (ADVANCED PHYSICS FOR YOU) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:11:16 จัดหาเรียบร้อย
20 68 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 (UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS) HUGH D. YOUNG / ปิยพงษ์ สิทธิคง :แปล 2547 เพียงขวัญ วานิชชัง 08-03-2012 10:03:32 จัดหาเรียบร้อย
21 69 แบ่งปันสู่ Facebook7 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 (UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS) HUGH D. YOUNG / ปิยพงษ์ สิทธิคง :แปล 2553 เพียงขวัญ วานิชชัง 08-03-2012 10:04:52 จัดหาเรียบร้อย
22 355 เศรษฐมิติ 1 = Econometrics I บัณฑิต ชัยวิชญชาติ. 2551 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:42:44 ไม่สามารถจัดหา
23 356 เศรษฐมิติเบื้องต้น ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, ศาสตราจารย์ 2559 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:46:17 ไม่สามารถจัดหา
24 13 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ดร.สมนึก ทับพันธุ์ 2550 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 08-04-2010 14:37:07 จัดหาเรียบร้อย
25 187 Econometrics by Example Damodar Gujarati April 15, 2011 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:34:14 จัดหาเรียบร้อย
26 188 A Guide to Econometrics Peter Kennedั February 26, 2008 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:38:50 จัดหาเรียบร้อย
27 189 Maths for Economics Geoff Renshaw 2012 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:42:24 จัดหาเรียบร้อย
28 190 Fundamental Methods of Mathematical Economics Kevin Wainwright October 2004 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:43:18 จัดหาเรียบร้อย
29 191 Mathematics for Economists Carl P. Simon , Lawrence E. Blume April 17, 1994 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:44:12 จัดหาเรียบร้อย
30 205 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน สิปปภาส พรสุขสว่าง 2555 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 23-01-2013 16:50:15 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11