ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 1 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 132 เสียงจราจรและการสร้างแบบจำลองของเสียงจราจร พิชัย ปมาณิกบุตร วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:34:21 จัดหาเรียบร้อย
2 69 แบ่งปันสู่ Facebook7 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 (UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS) HUGH D. YOUNG / ปิยพงษ์ สิทธิคง :แปล 2553 เพียงขวัญ วานิชชัง 08-03-2012 10:04:52 จัดหาเรียบร้อย
3 171 Biotechnology เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับโลกยุคใหม่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 9/2007 นายสุระชาติ ชารินทร์ 05-05-2012 17:16:31 จัดหาเรียบร้อย
4 251 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:55:01 จัดหาเรียบร้อย
5 139 การบริหารงานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Management) ผศ. วิสูตร จิระดำเกิง วัฒนา อำนวยสิทธิโชค 15-03-2012 09:47:14 จัดหาเรียบร้อย
6 307 ฟิสิกส์ 1 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEE RS I) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:53:51 จัดหาเรียบร้อย
7 151 วิถีสู่ชุมชนพอเพียง ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:41:57 จัดหาเรียบร้อย
8 35 ศิลปะการวาดและระบายสีน้ำ เรียนรู้เทคนิคการวาด และระบายสีน้ำ ตะวัน วัฒนา ประกาย ขวัญหลาย 04-11-2010 11:31:17 ไม่สามารถจัดหา
9 40 เศรษฐมิติประยุกต์เพื่อการวิจัย พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี 2553 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:37:48 จัดหาเรียบร้อย
10 219 เหตุแห่งเสน่หา เงาจันทร์ พ.ศ.2556 รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 21-05-2013 15:56:35 จัดหาเรียบร้อย
11 150 แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน .เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:40:32 จัดหาเรียบร้อย
12 145 1. สอนลูกให้คิดเป็น ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:31:45 จัดหาเรียบร้อย
13 157 10. คู่มือการทำวิสาหกิจชุมชน ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:48:24 จัดหาเรียบร้อย
14 83 101 เคล็ดวิชาที่ฉันได้มาจาก Harvard Business School Michael W. Preis (ไมเคิล ดับเบิลยู. ไพรส์), Matthew Frederick นันท์นรินทร์ ศิริเนตร 12-03-2012 12:45:42 จัดหาเรียบร้อย
15 158 12. ปฏิรูปสังคมไทย ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:49:05 จัดหาเรียบร้อย
16 153 16. หนังสือชุดสุขภาพ 3 เล่ม (กินอยู่พอดีมีความสุข เล่ม 1 + เล่ม 2 + สุขภาพ 200 คำ) ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:44:17 จัดหาเรียบร้อย
17 154 17. แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:45:05 จัดหาเรียบร้อย
18 303 2015, 2014, 2013 and 2012 Supplements to the 2011 ASABE Standards Book ASABE 2015 รังสรรค์ กุฎสำโรง 28-03-2017 11:58:26 ไม่สามารถจัดหา
19 228 3D PRINTING WITH AUTODESK: CREATE AND PRINT 3D OBJECTS WITH 123D, AUTOCAD AND INVENTOR JOHN BIEHLER 2014 บุยฤทธิ์ ปินตาสี 08-03-2016 09:53:10 จัดหาเรียบร้อย
20 148 5. เศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้ ถ้าใจปรารถนา ดร.เสรี พงศ์พิศ 2550 อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:37:41 จัดหาเรียบร้อย
21 155 7. ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:46:02 จัดหาเรียบร้อย
22 152 9. วิถีสู่ชีวิตพอเพียง ดร.เสรี พงศ์พิศ อ.สมชาย โอฬารกนก 24-03-2012 22:43:02 จัดหาเรียบร้อย
23 188 A Guide to Econometrics Peter Kennedั February 26, 2008 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 09-11-2012 10:38:50 จัดหาเรียบร้อย
24 213 advanced language practice macmillan English books 20-03-2013 10:00:59 จัดหาเรียบร้อย
25 332 Advances in High-Performance Motion Control of Mechatronic Systems นพรุจ เขียวนาค 01-05-2017 11:57:07 จัดหาเรียบร้อย
26 18 Animal Nutrition Science Gordon McL. Dryden 2008 นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วง 04-06-2010 13:42:22 จัดหาเรียบร้อย
27 366 Antibiosis and Antibiotics in Agriculture Preethi Kartan, University of Leeds, UK 2020 นิภาพร ก้านทอง 07-04-2021 11:59:20 กำลังจัดหา
28 41 APPLIED ECONOMETRIC TIMES SERIES , 3E/2010 ENDERS 2010 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 28-04-2011 12:39:41 จัดหาเรียบร้อย
29 53 ASAE Standard ล่าสุด นฤมล บุญกระจ่าง 24-06-2011 23:20:20 ไม่สามารถจัดหา
30 350 AUTOMATION, PRODUCTION SYSTEMS, AND COMPUTER- INTEGRATED MANUFACTURING (GLOBAL EDITION) นพรุจ 15-07-2017 13:53:49 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12