ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 4 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 271 หน่วยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พิสุทธ์ เพียรนฤมล นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:14:23 จัดหาเรียบร้อย
2 270 วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน ธเรศ ศรีสถิตย์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:13:30 จัดหาเรียบร้อย
3 269 สารให้ความหวานพลังงานต่ำ การผลิตทางชีวภาพ สุขใจ ชูจันทร์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:12:41 จัดหาเรียบร้อย
4 268 การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:11:58 จัดหาเรียบร้อย
5 267 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมอาหาร พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:10:46 ไม่สามารถจัดหา
6 266 Control System Design Guide นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:31:14 จัดหาเรียบร้อย
7 265 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทางวิศวกรรม นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:25:57 จัดหาเรียบร้อย
8 262 ปัญญาประดิษฐ์ นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:21:19 จัดหาเรียบร้อย
9 261 ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:20:37 จัดหาเรียบร้อย
10 260 ระบบควบคุมเชิงเส้น นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:14:44 จัดหาเรียบร้อย
11 259 การควบคุมไม่เชิงเส้นเบื้องต้น นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:13:59 ไม่สามารถจัดหา
12 258 วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:13:28 จัดหาเรียบร้อย
13 257 ระบบควบคุม (Control System) นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:09:49 จัดหาเรียบร้อย
14 256 Biocatalysts and enzyme technology Klaus Buchholz, Volker Kasche, Uwe Theo Bonnscheuer 2012 อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ 11-03-2016 13:09:02 จัดหาเรียบร้อย
15 255 การวัดและเครื่องมือวัด การประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:08:01 ไม่สามารถจัดหา
16 254 การวัดและเครื่องมือวัด นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 13:05:27 จัดหาเรียบร้อย
17 252 Kinematics and dynamics of machinery Norton, Robert L. 2013 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:56:34 จัดหาเรียบร้อย
18 251 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:55:01 จัดหาเรียบร้อย
19 250 นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:52:05 จัดหาเรียบร้อย
20 249 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น วรพันธ์ บุญชัย 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:50:28 จัดหาเรียบร้อย
21 248 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อำนาจ วงศ์บัณฑิต 2557 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:48:58 จัดหาเรียบร้อย
22 247 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว 2015 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:47:11 จัดหาเรียบร้อย
23 246 ออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:47:08 จัดหาเรียบร้อย
24 245 ออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:46:27 จัดหาเรียบร้อย
25 244 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช (PHYTOREMEDIATION) นัยนันทน์ อริยกานนท์ 2558 ดร. สุธีรา อานามวงษ์ 11-03-2016 12:44:58 จัดหาเรียบร้อย
26 243 การควบคุมระบบพลศาสตร์ วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 2013 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:44:25 จัดหาเรียบร้อย
27 242 พลวัตระบบและการจำลองสถานการณ์ วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 2013 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:43:06 จัดหาเรียบร้อย
28 241 System Dynamics Palm III, William 2013 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:40:45 ไม่สามารถจัดหา
29 240 กลศาสตร์เครื่องกล บุญธรรม ภัทราจารุกุล 2010 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:32:51 จัดหาเรียบร้อย
30 239 กลศาสตร์เครื่องกล บุญธรรม ภัทราจารุกุล 2557 นพรุจ เขียวนาค 11-03-2016 12:30:25 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12