ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 3 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 309 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 อุณหพลศาสตร์ คล ลื่น/สวนศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า (UNIVERSITY PHYS เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:58:54 จัดหาเรียบร้อย
2 308 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 กลศาสตร์ (UNIVE ERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS) (ฉบับปรับ เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:55:17 จัดหาเรียบร้อย
3 307 ฟิสิกส์ 1 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEE RS I) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:53:51 จัดหาเรียบร้อย
4 306 ฟิสิกส์ 1 ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:48:18 จัดหาเรียบร้อย
5 305 ฟิสิกส์ 2 เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:43:08 จัดหาเรียบร้อย
6 304 ฟิสิกส์ 1 เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:41:49 จัดหาเรียบร้อย
7 303 2015, 2014, 2013 and 2012 Supplements to the 2011 ASABE Standards Book ASABE 2015 รังสรรค์ กุฎสำโรง 28-03-2017 11:58:26 ไม่สามารถจัดหา
8 294 PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING GIORGIO RIZZONI 6 / 2015 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:47:14 จัดหาเรียบร้อย
9 293 FUNDAMENTALS OF APPLIED ELECTROMAGNETICS (GLOBAL EDITION) ULABY, F.T. 7 / 2015 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:36:32 จัดหาเรียบร้อย
10 292 ELECTRIC CIRCUITS (PNIE) JAMES W. NILSSON 10 / 2014 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:32:40 จัดหาเรียบร้อย
11 291 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม พีแอลซีกับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม สุเธียร เกียรติสุนทร 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:28:12 จัดหาเรียบร้อย
12 290 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปรัปปรุง) มงคล เดชนครินทร์ 4 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:21:01 จัดหาเรียบร้อย
13 289 การออกแบบระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM DESIGN) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ตามมาตรฐาน วสท. 255 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 5 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:19:52 จัดหาเรียบร้อย
14 288 MECHATRONICS: ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS IN MECHANICAL AND ELECTICAL ENGINEERING BOLTON, W. 6 / 2015 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:15:17 จัดหาเรียบร้อย
15 287 สร้างและพัฒนาอุปกรณ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สมชาย เบียนสูงเนิน 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:14:13 จัดหาเรียบร้อย
16 286 เขียนผังไฟฟ้าง่าย ๆ ด้วย VISIO นพ มหิษานนท์ 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:13:02 จัดหาเรียบร้อย
17 285 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจร (ELECTRONICS ENGINEERING AND CIRCUIT DESIGN) บุญเรือง วังศิลาบัตร 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:11:42 จัดหาเรียบร้อย
18 284 เทคนิคและการออกแบบ สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย สุวัฒน์ แซ่ดั่น 3 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:10:39 จัดหาเรียบร้อย
19 283 BASIC ROBOT BUILDING WITH C PROGRAMMING เรียนรู้พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมภาษา C ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:09:33 จัดหาเรียบร้อย
20 282 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิษณุ บัวเทศ 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:08:15 จัดหาเรียบร้อย
21 281 เซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์และการใช้งาน (ฉบับปรับปรุง) ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:06:55 จัดหาเรียบร้อย
22 280 สัญญาณและระบบสำหรับไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (SIGNAL AND SYTEMS FOR ELECTRICAL ENGINEERING) นรรัตน์ วัฒนมงคล 1 / 2559 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:05:23 จัดหาเรียบร้อย
23 279 JavaScript Robotics Building NodeBots with Johnny-Five, Raspberry Pi, Arduino, and BeagleBone Backstop Media, Rick Waldron 2015 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 14-03-2016 10:40:46 จัดหาเรียบร้อย
24 278 Learning ROS for Robotics Programming Aaron Martinez, Enrique Fernandez 2013 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 14-03-2016 10:39:23 จัดหาเรียบร้อย
25 277 Programming Robots with ROS Morgan Quigley, Brian Gerkey, William D. Smart 2015 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 14-03-2016 10:38:30 จัดหาเรียบร้อย
26 276 Getting Started with Arduino Massimo Banzi 2011 ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 14-03-2016 10:36:01 จัดหาเรียบร้อย
27 275 ของเสียอันตราย เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:19:59 จัดหาเรียบร้อย
28 274 วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 4 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:18:27 จัดหาเรียบร้อย
29 273 วิศวกรรมกระบวนการหมัก สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:17:26 จัดหาเรียบร้อย
30 272 ระบบบำบัดน้ำเสีย สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นันทพร พึ่งสังวร 14-03-2016 09:15:04 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12