ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 334 รายการหน้า : 1 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 3 ทักษิณ แพ้ไม่เป็น ฆ่าไม่ตาย นงนุช สิงหเดชะ 2552 Web Admin. 16-03-2010 17:26:53 จัดหาเรียบร้อย
2 4 WORD PRESS กระแทกใจบล็อคเกอร์วัยจ๊าบ เดชา ไชยเมือง นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์ 16-03-2010 17:34:49 จัดหาเรียบร้อย
3 5 เรียนรู้ PLC ขั้นกลางด้วยตนเอง เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 14:51:54 ไม่สามารถจัดหา
4 6 การใช้งาน plc ระดับ 1 + DVD เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:00:29 ไม่สามารถจัดหา
5 7 เรียนรู้ plc ขั้นต้นด้วยตัวเอง เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:02:46 จัดหาเรียบร้อย
6 8 เรียนรู้และใช้งาน PLC ฉบับสมบูรณ์ เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:04:37 จัดหาเรียบร้อย
7 9 คล่องแคล่ว PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:05:43 ไม่สามารถจัดหา
8 10 หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน PC/PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:07:58 จัดหาเรียบร้อย
9 12 ทฤทฎีและการใช้งาน PC/PLC เสกศิลป์ มีดี 17-03-2010 15:11:12 ไม่สามารถจัดหา
10 13 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ดร.สมนึก ทับพันธุ์ 2550 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 08-04-2010 14:37:07 จัดหาเรียบร้อย
11 15 เทพมารสะท้านภพ หวงอี้ 2548 ปรีชายุทธ วงศ์เสนา 06-05-2010 14:39:49 จัดหาเรียบร้อย
12 16 มังกรคู่สู้สิบทิศ หวงอี้ ปรีชายุทธ วงศ์เสนา 06-05-2010 14:41:03 จัดหาเรียบร้อย
13 17 เจาะเวลาหาจิ๋นซี หวงอี้ ปรีชายุทธ วงศ์เสนา 06-05-2010 14:42:24 ไม่สามารถจัดหา
14 18 Animal Nutrition Science Gordon McL. Dryden 2008 นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วง 04-06-2010 13:42:22 จัดหาเรียบร้อย
15 19 Intriduction to marine biology George karleskint 2010 นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วง 04-06-2010 13:49:56 จัดหาเรียบร้อย
16 20 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (BUSINESS RESEARCH METHODS) กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ และคณะ 2552 อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 10-06-2010 16:10:12 จัดหาเรียบร้อย
17 21 เปิดโลกของ TCP/IP และโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ, ต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์, สุพจน์ ปุณณชัยยะ 2543 สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์ 25-06-2010 13:46:25 ไม่สามารถจัดหา
18 22 อัพเกรดและแก้ปัญหา MAC สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด 1 / 2553 อนุวัฒน์ โชโต 08-09-2010 14:23:27 จัดหาเรียบร้อย
19 23 MACBOOK: MACBOOK PRO & MACBOOK AIR ฉบับ MAC OSX SNOW LEOPARD พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร 1 / 2553 อนุวัฒน์ โชโต 08-09-2010 14:37:39 จัดหาเรียบร้อย
20 24 visual Basic นราทิพย์ 23-09-2010 14:10:21 จัดหาเรียบร้อย
21 25 Transport Cost Planning : Logistics Case Study in Thailand Vol.15 อรุณ บริรักษ์ ปิยะดา รัตนมิ่งมงคล 11-10-2010 01:42:37 จัดหาเรียบร้อย
22 26 Warehouse & Inventory 2 : Logistics Case Study in Thailand 14 อรุณ บริรักษ์ ปิยะดา รัตนมิ่งมงคล 11-10-2010 01:46:07 จัดหาเรียบร้อย
23 27 Retail Logistics 'Retail is Detail' : Logistics Case Study in Thailand 12 อรุณ บริรักษ์ ปิยะดา รัตนมิ่งมงคล 11-10-2010 01:49:17 จัดหาเรียบร้อย
24 28 การบริหารงานสำนักงาน ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 9-15 (Office Management) คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการบริหารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 15:50:04 จัดหาเรียบร้อย
25 29 การบริหารงานสำนักงาน ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 1-8 (Office Management) คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการบริหารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 15:50:51 จัดหาเรียบร้อย
26 30 ภาวะผู้นำ อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 16:19:33 จัดหาเรียบร้อย
27 31 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 16:19:55 จัดหาเรียบร้อย
28 32 การจัดการสำนักงาน เนตร์พัณณา ยาวิราช 2553 อ.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 22-10-2010 16:25:42 จัดหาเรียบร้อย
29 33 หนังสือ รวมโปรแกรมกราฟฟิก photo shop coreldraw publisher2007 วิษณุ โชโต 28-10-2010 11:39:43 ไม่สามารถจัดหา
30 34 หัดเล่นเปียโนแบบสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถเล่นเป็นเพลงได้อย่างสนุกสนาน ครูตุ่น พิงค์แพนเตอร์ - ประกาย ขวัญหลาย 04-11-2010 11:26:26 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12