แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
แจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเวบไซต์ Word (doc) Acrobat (PDF)
การขอใช้ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Word (doc) Acrobat (PDF)
แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ Word (doc) Acrobat (PDF)
แบบฟอร์มขอใช้ e-document Word (doc) Acrobat (PDF)
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานระบบเครือข่าย และบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ Word (doc) Acrobat (PDF)
 
ipv6 ready