ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ. สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย

somsak.rak@gmail.com

somsak.rak@cpc.ac.th

มือถือ : 081-2088801

ติดต่อภายใน : ต่อ 8318

 

 

 

รองผู้อำนวยการ

 

อาจารย์ น้ำฝน ใจดี

ฝ่ายบริหาร

namphone_c@hot

mail.co.th

อาจารย์ สกุลชาย สารมาศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

sakulchai_sa@rmutto.ac.th

อาจารย์ พิเชษฐ์ มาเร็ว

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

pichet.ma@cpc.ac.th

 

 

 

หัวหน้าสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 

นางสาวอัมรา เชื้อชาญ

aumnid2500@gmail.com

ติดต่อภายใน : ต่อ 8319,8317

ipv6 ready