ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 284 รายการหน้า : 1 / 10 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 319 สารให้ความหวานพลังงานต่ำ การผลิตทางชีวภาพ คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ สุขใจ ชูจันทร์ 2555 นันทพร พึ่งสังวร 20-04-2017 23:00:39 จัดหาเรียบร้อย
2 318 การผลิตกรดอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้มวลชีวภาพ สุขใจ ชูจันทร์ 2554 นันทพร พึ่งสังวร 20-04-2017 22:59:42 จัดหาเรียบร้อย
3 317 เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 2555 นันทพร พึ่งสังวร 20-04-2017 22:58:29 จัดหาเรียบร้อย
4 316 COLLEGE PHYSICS A STRATEGIC APPROACH TECHNOLO OGY (UPDATE) (GLOBAL EDITION) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:20:57 กำลังจัดหา
5 315 PHYSICS PRINCIPLES WITH APPLICATIONS (GLOBAL EDITION) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:20:35 กำลังจัดหา
6 314 UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS (GLOBA AL EDITION) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:13:54 กำลังจัดหา
7 313 ฟิสิกส์ขั้นสูง (ADVANCED PHYSICS FOR YOU) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:11:16 กำลังจัดหา
8 312 PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS WITH MOD ERN (CHAPTERS 1-46) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:09:01 กำลังจัดหา
9 311 ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEE RS II) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 14:00:19 กำลังจัดหา
10 310 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 ทัศนศาสตร์และฟิ ิสิกส์ยุคใหม่ (UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:59:26 กำลังจัดหา
11 309 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 อุณหพลศาสตร์ คล ลื่น/สวนศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า (UNIVERSITY PHYS เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:58:54 กำลังจัดหา
12 308 ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 กลศาสตร์ (UNIVE ERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS) (ฉบับปรับ เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:55:17 กำลังจัดหา
13 307 ฟิสิกส์ 1 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEE RS I) เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:53:51 จัดหาเรียบร้อย
14 306 ฟิสิกส์ 1 ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:48:18 กำลังจัดหา
15 305 ฟิสิกส์ 2 เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:43:08 กำลังจัดหา
16 304 ฟิสิกส์ 1 เพียงขวัญ เครือภู่ 19-04-2017 13:41:49 จัดหาเรียบร้อย
17 303 2015, 2014, 2013 and 2012 Supplements to the 2011 ASABE Standards Book ASABE 2015 รังสรรค์ กุฎสำโรง 28-03-2017 11:58:26 รอดำเนินการ
18 294 PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING GIORGIO RIZZONI 6 / 2015 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:47:14 จัดหาเรียบร้อย
19 293 FUNDAMENTALS OF APPLIED ELECTROMAGNETICS (GLOBAL EDITION) ULABY, F.T. 7 / 2015 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:36:32 จัดหาเรียบร้อย
20 292 ELECTRIC CIRCUITS (PNIE) JAMES W. NILSSON 10 / 2014 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:32:40 จัดหาเรียบร้อย
21 291 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม พีแอลซีกับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม สุเธียร เกียรติสุนทร 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:28:12 จัดหาเรียบร้อย
22 290 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปรัปปรุง) มงคล เดชนครินทร์ 4 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:21:01 จัดหาเรียบร้อย
23 289 การออกแบบระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM DESIGN) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ตามมาตรฐาน วสท. 255 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 5 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:19:52 จัดหาเรียบร้อย
24 288 MECHATRONICS: ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS IN MECHANICAL AND ELECTICAL ENGINEERING BOLTON, W. 6 / 2015 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:15:17 จัดหาเรียบร้อย
25 287 สร้างและพัฒนาอุปกรณ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สมชาย เบียนสูงเนิน 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:14:13 จัดหาเรียบร้อย
26 286 เขียนผังไฟฟ้าง่าย ๆ ด้วย VISIO นพ มหิษานนท์ 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:13:02 จัดหาเรียบร้อย
27 285 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจร (ELECTRONICS ENGINEERING AND CIRCUIT DESIGN) บุญเรือง วังศิลาบัตร 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:11:42 จัดหาเรียบร้อย
28 284 เทคนิคและการออกแบบ สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย สุวัฒน์ แซ่ดั่น 3 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:10:39 จัดหาเรียบร้อย
29 283 BASIC ROBOT BUILDING WITH C PROGRAMMING เรียนรู้พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมภาษา C ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:09:33 จัดหาเรียบร้อย
30 282 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิษณุ บัวเทศ 1 / 2558 สุนทรี แสงศรี 14-03-2016 14:08:15 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10