แหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาสำนักวิทยบริการ

Post Thumb

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดทำเว็บไซต์แหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาขึ้น เพื่อแนะนำแหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยรวบรวมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาทางวิชาการ และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาช่วยการเรียนการสอนเอาไว้ด้วยกัน เพื่อผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว


     - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          http://www.most.go.th

     - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา          http://www.sci-educ.nfe.go.th

     - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา          http://www.fda.moph.go.th

     - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)          http://www.nia.or.th/2009/main/index.php

     - ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         http://library.tisi.go.th/T/main.htm

     - การทดลองทางวิทยาศาสตร์          http://www.funsci.com/texts/index_en.htm

     - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)         http://www.narit.or.th

     - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ          http://www.nsm.or.th

     - สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)         http://www.kmutt.ac.th/istrs

     - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ          http://www.nstda.or.th/th

     - ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         http://www.stkc.go.th

     - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย         http://www.tistr.or.th

     - ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์nbsp;         http://www.lesa.in.th

     - สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์          http://www.scisoc.or.th

     - กรมวิทยาศาสตร์บริการ          http://www.dss.go.th/dssweb/index2.html

     - เครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร         http://union.dss.go.th

     - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         http://www.ipst.ac.th/it/website_1.shtml

     - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมแห่งชาติ         http://www.sti.or.th/index.php

     - แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร บทความและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ         http://www.sciencedaily.com

     - โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์          http://www.astroschool.in.th/public/index_ans_inc.php

     - ดาราศาสตร์         http://www.darasart.com

     - เครือข่าย CIO เข้มแข็ง          http://cio.mict.go.th

     - กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร          http://www.mict.go.th/main.php?filename=index

     - คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์         http://www.etcommission.go.th

     - ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ          http://www.nrca.go.th/index.html

     - สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ          http://www.gits.net.th/index.asp

     - บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)         http://www.cattelecom.com

     - ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ : Thai National Grid          http://www.thaigrid.or.th/html/home/index.php

     - โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ICT ไทย         http://www.ictcareer.net/Default.aspx

     - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ         http://www.sipa.or.th/th/home/index.php

     - MailCleaner : ศูนย์กรองอีแมล์ไทย          http://mailcleaner.in.th

     - สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒ นาการศึกษา          http://www.uni.net.th/UniNet/Thai/index_th.php

     - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ          http://www.nectec.or.th/index.php

     - Software Park Thailand : เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย        http://www.swpark.or.th

     - โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         http://www.princess-it.org/index.html

     - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA         http://www.sipa.or.th/index.php

     - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร          http://www.sac.or.th/home.html

     - กระทรวงวัฒนธรรม          http://www.m-culture.go.th

     - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน          http://www.codi.or.th/webcodi

     - กระทรวงพลังงาน         http://www.energy.go.th

     - สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย          http://www.ocac.go.th/index.php?lng=th

     - มรดกโลกในประเทศไทย         http://www.thaiwh.com

     - ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก          http://www.thaiwhic.go.th/index.aspx

     - สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว          http://www.women-family.go.th/home.htm

     - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ         http://www.dsdw.in.th/index.php

     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          http://www.warehouse.mnre.go.th/mnre

     - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          http://www.m-society.go.th/index.php

     - ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย          http://www3.sac.or.th

     - ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ        http://www.nocht.m-society.go.th

     - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         http://www.onep.go.th

     - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม         http://www.culture.go.th/www/th

     - Marketeer         http://www.marketeer.co.th

     - BusinessThai         http://www.businessthai.co.th

     - กรมสรรพากร         http://www.rd.go.th

     - กรมศุลกากร         http://www.customs.go.th

     - กระทรวงแรงงาน         http://www.mol.go.th

     - กระทรวงพาณิชย์         http://www.moc.go.th

     - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย         http://www.kasikornresearch.com

     - สำนักงานประกันสังคม         http://www.sso.go.th

     - สำนักงานสถิติแห่งชาติ         http://portal.nso.go.th

     - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน         http://www.dsd.go.th

     - กรมส่งเสริมการส่งออก         http://www.depthai.go.th

     - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย          http://www.exim.go.th

     - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง        http://www.fpo.go.th

     - ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย         http://www.tistr.or.th/tpc/about.html

     - สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          http://www.ismed.or.th

     - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ         http://www.ftpi.or.th

     - ธนาคารแห่งประเทศไทย         http://www.bot.or.th

     - บทเรียนการบริหารงานบุคคล         http://www.siamhrm.com/?name=chapter

     - Siamhr Outsourcing Service         http://www.siamhr.com

     - สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย         http://www.pmat.or.th

     - Marketing GURU Association         http://www.mga.co.th

     - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์         http://www.dbd.go.th

     - สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ         http://www.pdmo.mof.go.th

     - สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         http://www.saa-thai.org/thai/home.html

     - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         http://www.fti.or.th

     - สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย         http://www.adassothai.com

     - สมาคมขายตรงแห่งประเทศไทย         http://www.tdsa.org

     - Thailand Board of Investment (BOI)         http://www.boi.go.th

     - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         http://www.tisi.go.th

     - หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย         http://www.thaiechamber.com

     - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          http://cms.sme.go.th

     - Marketingbyte สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล E - Marketing          http://www.marketingbyte.com

     - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์         http://www.sec.or.th

     - บทเรียนวิชาการตลาด         http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/index.htm

     - กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์         http://www.dit.go.th

     - กระทรวงการคลัง         http://www.mof.go.th/

     - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง         http://www.fpo.go.th

     - สำนักงานสถิติแห่งชาติ         http://www.nso.go.th/indext.html

     - กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์          http://www.dft.go.th

     - ธนาคารแห่งประเทศไทย         http://www.bot.or.th

     - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์          http://www.price.moc.go.th/Default5.aspx

     - หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย         http://www.thaiechamber.com

     - กระทรวงการต่างประเทศ         http://www.mfa.go.th/main/th

     - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์          http://www.dbd.go.th/mainsite

     - สถาบันเพิ่มผลผลิต         http://www.ftpi.or.th

     - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         http://www.set.or.th

     - กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์        http://www.depthai.go.th

     - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์         http://www.dtn.moc.go.th/dtn/index.php

     - สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         http://www.nesdb.go.th

     - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม         http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=th

     - สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม         http://www.ismed.or.th

     - กระทรวงพาณิชย์          http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4

     - แหล่งรวมความรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสาน         http://bannangio.igetweb.com

     - ห้องสมุดดนตรีออนไลน์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park         http://music.tkpark.or.th

     - ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล         http://www.li.mahidol.ac.th/music/Index.php

     - ชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ         http://www.chanoktuck.com

     - ห้องสมุดดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล          http://www.music.mahidol.ac.th

     - หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร         http://www.kingramamusic.org/index.htm

     - ห้องสมุดดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          http://www.edu.chula.ac.th/musiced/musiclibrary.html

     - ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อ         http://www.mceducate.com

     - รวมเว็บภาษาไทย         http://thailiterature.makewebeasy.com

     - English4us         http://www.english4us.com

     - TOEFL/ TOEIC test Online          http://www.1-language.com/materials/toeic

     - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ           http://www.tieca.com/thai/index.php

     - การศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา         http://www.usacademics-th.com

     - Englishtown         http://www.englishtown.com/online/home.aspx

     - Chris Delivery         http://www.chrisdelivery.com

     - ETS          http://www.ets.org/about

     - สำนักงาน ก.พ         http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp

     - Free TOEFL Practice test          http://www.stuff.co.uk/toefl.htm

     - ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ         http://www.tkc.go.th/index.aspx?pageid=111&parent=0

     - ศูนย์ข้อมูลจราจร          http://www.traffy.in.th/traffy

     - ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม อุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ DVB-S         http://dvbs.ee.ku.ac.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Back to Top