แหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาสำนักวิทยบริการ

Post Thumb

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดทำเว็บไซต์แหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาขึ้น เพื่อแนะนำแหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยรวบรวมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาทางวิชาการ และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาช่วยการเรียนการสอนเอาไว้ด้วยกัน เพื่อผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว


     - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          http://www.most.go.th

     - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา          http://www.sci-educ.nfe.go.th

     - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา          http://www.fda.moph.go.th

     - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)          http://www.nia.or.th/2009/main/index.php

     - ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         http://library.tisi.go.th/T/main.htm

     - การทดลองทางวิทยาศาสตร์          http://www.funsci.com/texts/index_en.htm

     - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)         http://www.narit.or.th

     - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ          http://www.nsm.or.th

     - สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)         http://www.kmutt.ac.th/istrs

     - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ          http://www.nstda.or.th/th

     - ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         http://www.stkc.go.th

     - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย         http://www.tistr.or.th

     - ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์nbsp;         http://www.lesa.in.th

     - สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์          http://www.scisoc.or.th

     - กรมวิทยาศาสตร์บริการ          http://www.dss.go.th/dssweb/index2.html

     - เครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร         http://union.dss.go.th

     - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         http://www.ipst.ac.th/it/website_1.shtml

     - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมแห่งชาติ         http://www.sti.or.th/index.php

     - แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร บทความและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ         http://www.sciencedaily.com

     - โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์          http://www.astroschool.in.th/public/index_ans_inc.php

     - ดาราศาสตร์         http://www.darasart.com

     - เครือข่าย CIO เข้มแข็ง          http://cio.mict.go.th

     - กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร          http://www.mict.go.th/main.php?filename=index

     - คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์         http://www.etcommission.go.th

     - ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ          http://www.nrca.go.th/index.html

     - สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ          http://www.gits.net.th/index.asp

     - บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)         http://www.cattelecom.com

     - ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ : Thai National Grid          http://www.thaigrid.or.th/html/home/index.php

     - โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ICT ไทย         http://www.ictcareer.net/Default.aspx

     - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ         http://www.sipa.or.th/th/home/index.php

     - MailCleaner : ศูนย์กรองอีแมล์ไทย          http://mailcleaner.in.th

     - สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒ นาการศึกษา          http://www.uni.net.th/UniNet/Thai/index_th.php

     - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ          http://www.nectec.or.th/index.php

     - Software Park Thailand : เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย        http://www.swpark.or.th

     - โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         http://www.princess-it.org/index.html

     - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA         http://www.sipa.or.th/index.php

     - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร          http://www.sac.or.th/home.html

     - กระทรวงวัฒนธรรม          http://www.m-culture.go.th

     - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน          http://www.codi.or.th/webcodi

     - กระทรวงพลังงาน         http://www.energy.go.th

     - สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย          http://www.ocac.go.th/index.php?lng=th

     - มรดกโลกในประเทศไทย         http://www.thaiwh.com

     - ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก          http://www.thaiwhic.go.th/index.aspx

     - สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว          http://www.women-family.go.th/home.htm

     - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ         http://www.dsdw.in.th/index.php

     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          http://www.warehouse.mnre.go.th/mnre

     - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          http://www.m-society.go.th/index.php

     - ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย          http://www3.sac.or.th

     - ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ        http://www.nocht.m-society.go.th

     - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         http://www.onep.go.th

     - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม         http://www.culture.go.th/www/th

     - Marketeer         http://www.marketeer.co.th

     - BusinessThai         http://www.businessthai.co.th

     - กรมสรรพากร         http://www.rd.go.th

     - กรมศุลกากร         http://www.customs.go.th

     - กระทรวงแรงงาน         http://www.mol.go.th

     - กระทรวงพาณิชย์         http://www.moc.go.th

     - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย         http://www.kasikornresearch.com

     - สำนักงานประกันสังคม         http://www.sso.go.th

     - สำนักงานสถิติแห่งชาติ         http://portal.nso.go.th

     - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน         http://www.dsd.go.th

     - กรมส่งเสริมการส่งออก         http://www.depthai.go.th

     - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย          http://www.exim.go.th

     - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง        http://www.fpo.go.th

     - ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย         http://www.tistr.or.th/tpc/about.html

     - สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          http://www.ismed.or.th

     - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ         http://www.ftpi.or.th

     - ธนาคารแห่งประเทศไทย         http://www.bot.or.th

     - บทเรียนการบริหารงานบุคคล         http://www.siamhrm.com/?name=chapter

     - Siamhr Outsourcing Service         http://www.siamhr.com

     - สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย         http://www.pmat.or.th

     - Marketing GURU Association         http://www.mga.co.th

     - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์         http://www.dbd.go.th

     - สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ         http://www.pdmo.mof.go.th

     - สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         http://www.saa-thai.org/thai/home.html

     - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         http://www.fti.or.th

     - สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย         http://www.adassothai.com

     - สมาคมขายตรงแห่งประเทศไทย         http://www.tdsa.org

     - Thailand Board of Investment (BOI)         http://www.boi.go.th

     - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         http://www.tisi.go.th

     - หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย         http://www.thaiechamber.com

     - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          http://cms.sme.go.th

     - Marketingbyte สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล E - Marketing          http://www.marketingbyte.com

     - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์         http://www.sec.or.th

     - บทเรียนวิชาการตลาด         http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/index.htm

     - กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์         http://www.dit.go.th

     - กระทรวงการคลัง         http://www.mof.go.th/

     - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง         http://www.fpo.go.th

     - สำนักงานสถิติแห่งชาติ         http://www.nso.go.th/indext.html

     - กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์          http://www.dft.go.th

     - ธนาคารแห่งประเทศไทย         http://www.bot.or.th

     - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์          http://www.price.moc.go.th/Default5.aspx

     - หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย         http://www.thaiechamber.com

     - กระทรวงการต่างประเทศ         http://www.mfa.go.th/main/th

     - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์          http://www.dbd.go.th/mainsite

     - สถาบันเพิ่มผลผลิต         http://www.ftpi.or.th

     - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         http://www.set.or.th

     - กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์        http://www.depthai.go.th

     - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์         http://www.dtn.moc.go.th/dtn/index.php

     - สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         http://www.nesdb.go.th

     - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม         http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=th

     - สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม         http://www.ismed.or.th

     - กระทรวงพาณิชย์          http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4

     - แหล่งรวมความรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสาน         http://bannangio.igetweb.com

     - ห้องสมุดดนตรีออนไลน์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park         http://music.tkpark.or.th

     - ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล         http://www.li.mahidol.ac.th/music/Index.php

     - ชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ         http://www.chanoktuck.com

     - ห้องสมุดดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล          http://www.music.mahidol.ac.th

     - หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร         http://www.kingramamusic.org/index.htm

     - ห้องสมุดดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          http://www.edu.chula.ac.th/musiced/musiclibrary.html

     - ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อ         http://www.mceducate.com

     - รวมเว็บภาษาไทย         http://thailiterature.makewebeasy.com

     - English4us         http://www.english4us.com

     - TOEFL/ TOEIC test Online          http://www.1-language.com/materials/toeic

     - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ           http://www.tieca.com/thai/index.php

     - การศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา         http://www.usacademics-th.com

     - Englishtown         http://www.englishtown.com/online/home.aspx

     - Chris Delivery         http://www.chrisdelivery.com

     - ETS          http://www.ets.org/about

     - สำนักงาน ก.พ         http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp

     - Free TOEFL Practice test          http://www.stuff.co.uk/toefl.htm

     - ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ         http://www.tkc.go.th/index.aspx?pageid=111&parent=0

     - ศูนย์ข้อมูลจราจร          http://www.traffy.in.th/traffy

     - ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม อุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ DVB-S         http://dvbs.ee.ku.ac.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

situs slot 4d hoki deposit pulsa slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak bandar togel online situs bandar toto togel online macau terpercaya slot deposit dana bandar togel online totomacau slot online gacor deposit dana 5000 situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta bet 100 perak 10 situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya toto macau bandar togel online bet 100 perak terpercaya toto macau bandar togel online deposit pulsa terpercaya situs bandar toto togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar toto togel online macau hadiah 4d 10 juta situs bandar toto macau togel online bet 100 perak situs bandar togel online toto macau terpercaya bandar togel hongkong toto online macau terpercaya situs bandar togel online toto macau terpercaya situs bandar togel online toto hk situs bandar togel online terpercaya situs bandar togel online toto macau situs bandar togel online terpercaya situs bandar toto togel online terpercaya situs slot online gacor deposit pulsa tanpa potongan situs bandar toto macau togel online terpercaya situs bandar togel toto online terpercaya terbesar resmi situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya
Back to Top
situs slot 4d hoki deposit pulsa slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar toto togel online terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak bandar togel online situs bandar toto togel online macau terpercaya slot deposit dana bandar togel online totomacau bandar togel online toto macau terpercaya slot online gacor deposit pulsa tanpa potongan slot online gacor deposit dana 5000 bandar toto togel online hadiah 4d 10 juta situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta bet 100 perak 10 situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya toto macau bandar togel online bet 100 perak terpercaya toto macau bandar togel online deposit pulsa terpercaya situs bandar toto togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar toto togel online macau hadiah 4d 10 juta situs bandar toto macau togel online bet 100 perak