งานบริหารงานทั่วไป


Post Thumb

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์

kaweporn_bo@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1093Post Thumb

พนักงานพิมพ์

นางสาวยุคลธร กิมเส็ง

yukoltorn_ki@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1097Post Thumb

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญชลี การบรรจง

anchalee_ka@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1094Post Thumb

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา

นางสาวฉัตรชนก กิจการสถาวร

chatchanok_ki@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1094Post Thumb

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

นางสาวปราณี เขียวรักษา

Back to Top