งานหอสมุดกลาง


Post Thumb

หัวหน้างานหอสมุดกลาง

นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ

sompis_ng@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1283Post Thumb

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวพรรณปพร บุพศิริ

panpapohn_bu@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1284Post Thumb

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา

นางวิมล นาคบูรณะ

wimol_na@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1286Post Thumb

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา

นางสาวเปรมจิต หนุนดี

pramjit_no@rmutto.c.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1285

Back to Top