serviceform

   แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

- แจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเวบไซต์  

- การขอใช้ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  

- แบบฟอร์มขอใช้ e-document  

- แบบฟอร์มขอใช้บริการงานระบบเครือข่าย และบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  

   แบบฟอร์มการแจ้งออนไลน์

- แจ้งปัญหา/เหตุขัดข้อง หรือ HelpDesk  

- แจ้งข้อร้องเรียนออนไลน์  

   รายชื่อหน่วยงาน

- รายชื่อหน่วยงาน_Edocument  

Back to Top