serviceform

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- 001.แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาไทย  

- 002.แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา  

- 003.แบบใบกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

- 004.แบบใบขอยกเลิกวันลา  

- 005.แบบใบลาติดตามคู่สมรส  

- 006.แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  

- 007.แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  

- 008.แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  

- 009.แบบใบลาพักผ่อน  

- 010.แบบใบลาอุปสมบท  

- 011.แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุม  

- 012.แบบฟอร์ม ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  

- 013.แบบฟอร์ม ขอเบิกค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  

- 014.แบบฟอร์ม ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ  

- 015.แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการ ไม่เบิกค่าใช้จ่าย (3 รอง) ผอ. ลงนาม  

- 016.แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการ ไม่เบิกค่าใช้จ่าย (บุคลากร) ผอ. ลงนาม  

- 017.แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการพร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ผอ.) อธิการลงนาม  

- 018.แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการพร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (บุคลากร)  

- 019.แบบฟอร์ม เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม  

- 020.แบบฟอร์ม ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

- 021.แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  

- 022.แบบรายงานการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน  

- 023.แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล  

- 024.แบบหนังสือรับรองการบรรพชาอุปสมบท  

- 025.ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร  

- 026.รายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท  

- 027.สัญญายืมเงิน  

- 028.หนังสือรับรองการอุปสมบท  

- 029.หนังสือสัญญาค้ำประกันยืมเงิน  

Back to Top