structure

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      หน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย รวมถึงกำกับ ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินงาน ห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายโทรศัพท์ภายใน และงานโสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา บริการวิชาการและสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัยแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพ ดูแล ซ่อมบำรุง และการจัดการการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพแก่มหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร บุคลากร และการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบด้านเลขานุการผู้อำนวยการ งานด้านสารบรรณ งานการประชุม งานบุคลากรและงานสวัสดิการ และงานติดต่อประสานงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติวงาน การจัดทำคำเสนอของบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ ควบคุมงบประมาณประจำปี การบริหารจัดการด้านพัสดุ และการรายงานด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณ รายงานประจำปี เว็บไซต์ และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานจัดทำข้อมูลด้านการฝึกอบรม/ดูงานและการพัฒนา วิเคราะห์ บริหารงานบุคคล และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบการยืม คืน สื่อ จัดซื้อ จัดหาและต่ออายุสมาชิกวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ลงทะเบียนและประทับตราวารสารใหม่และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บันทึกลงรายการข้อมูลวารสารและจัดทำดรรชนีวารสารเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดเรียงวารสารปัจจุบัน วารสารล่วงเวลา และวารสารเย็บเล่มขึ้นชั้น ควบคุม รวบรวม จัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาเพื่อรอดำเนินการเย็บเล่ม งานแนะนำวารสารใหม่ งานดูแลความเรียบร้อยของสถานที่บริเวณงานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ จัดเก็บข้อมูลสถิติงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดซื้อ จัดหา และเตรียมความพร้อมทรัพทยากรสารสนเทศ ห้องสมุดประเภทสื่อโสตทัศน์ บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและตอบคำถามค้นคว้าสารสนเทศ จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์หอสมุดกลาง และสื่อ Social media ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Infographic ข้อมูลสารสนเทศ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่และน่าสนใจ ข่าวสารประชาสัมพันธ์และรูปภาพกิจกรรม ดูแลความเรียนร้อยของห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning) เบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สรุปยอดเงินค่าปรับหนังสือเกินกำหนดประจำวัน ผลัดเปลี่ยนเวรงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม 5 ส ร่วมให้คำปรึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ภายในห้องสมุด และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ออกแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดฝึกอบรบด้าน ICT ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการบริหารจัดการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้งาน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้งาน ภารกิจพัฒนา ปรับปรุง และจัดทำระบบ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวก และเพื่อใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายทั้งอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลการทำงาน งานโทรศัพท์ (IP Phone) และกล้องวงจรปิด (IP Camera) ภายในมหาวิทยาลัย ควบคุม ดูแล การทำงาน งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง กำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบควบคุม จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับงาน ประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ควบคุม บริการยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมดูแล ดำเนินการให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน ระบบ e-learning ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LMS) สำหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ควบคุมการผลิตและจัดทำสื่อ Multimedia ในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาส่งเสริม และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดำเนินการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแล Social Network สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ e-learning สามารถแก้ไขและดูแลบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดูแลระบบโทรศัพท์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน (ห้องเรียน) และห้องประชุมต่าง ๆ อาคารศูนย์เรียนรวม และอาคารวิทยบริการฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและสรุปรายงานผลการทำงานและการใช้งานของระบบฯ ประจำทุกเดือน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาการทำงานของ ระบบฯ ทั้งกรณีมีตรวจสอบพบหรือได้รับการแจ้งปัญหา ให้มีสถานะพร้อมใช้งานทุกห้องทั้งห้องเรียนและห้องประชุม ติดตั้ง/ย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ฯ ทั้งกรณีที่ทดแทนอุปกรณ์ที่มีความชำรุดบกพร่อง และกรณีที่มีการขอใช้งานเพิ่มเติมในบริเวณหรืองานต่าง ๆ ให้อุปกรณ์และระบบฯ สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ในงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (ตามที่ได้รับแจ้ง) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ พร้อมสรุปรายงานการปฏิบัติงาน ประจำทุกเดือน ดูแล บำรุง และเก็บรักษาอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา (กรณีมีอุปกรณ์ชำรุด ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน) ให้บริการให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดูแล ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบสาธารณูปโภคของอาคารวิทยบริการฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมระบบฯ ให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ หรือตามที่ผู้บริหารสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการงานตามภารกิจของหน่วยงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Back to Top