structure

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


      หน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย รวมถึงกำกับ ติดตามและวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินงานห้องสมุด งานเทคนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายโทรศัพท์ภายใน และงานโสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา บริการวิชาการและสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัยแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพ ดูแล ซ่อมบำรุง และการจัดการการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพแก่มหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร บุคลากร และการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบด้านเลขานุการผู้อำนวยการ งานด้านสารบรรณ งานการประชุม งานบุคลากรและงานสวัสดิการ และงานติดต่อประสานงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่ออำนวยความสะดวก ต่อผู้ปฏิบัติงาน การจัดทำคำเสนอของบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ ควบคุมงบประมาณประจำปี การบริหารจัดการด้านพัสดุ และการรายงานด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณ รายงานประจำปี เว็บไซต์ และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานจัดทำข้อมูลด้านการฝึกอบรม/ดูงานและการพัฒนา วิเคราะห์ บริหารงานบุคคล และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบบริการยืม คืน ลื่อ จัดซื้อ จัดหาและต่ออายุสมาชิกวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ลงทะเบียนและประทับตราวารสารใหม่และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บันทึกลงรายการข้อมูลวารสารและจัดทำดรรชนีวารสารเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตนมัติ จัดเรียงวารสารปัจจุบัน วารสารล่วงเวลา และวารสารเย็บเล่มขึ้นชั้น ควบคุม รวบรวม จัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาเพื่อรอดำเนินการเย็บเล่ม งานแนะนำวารสารใหม่ งานดูแลความเรียบร้อยของสถานที่บริเวณงานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ จัดเก็บข้อมูลสถิติงานวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดซื้อ จัดหา และเตรียมความพร้อมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดประเภทสื่อโสตทัศน์ บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและตอบคำถามค้นคว้าสารสนเทศ จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์หอสมุดกลางและ สื่อ Social media ของสำนักวิทยบริการและเทคโน่โลยีสารสนเทศ Infographic ข้อมูล สารสนเทศ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่และน่าสนใจ ข่าวสารประชาสัมพันธ์และรูปภาพกิจกรรม ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (SelfAccess Learning) เบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สรุปยอดเงินค่าปรับหนังสือเกินกำหนดประจำวัน ผลัดเปลี่ยนเวรงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม 5 ส ร่วมให้คำปรึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ภายในห้องสมุด และจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน และแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ออกแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดฝึกอบรบด้าน ICT ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการบริหารจัดการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้งาน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้งาน ภารกิจพัฒนา ปรับปรุง และจัดทำระบบ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวก และเพื่อใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายทั้งอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลการทำงาน งานโทรศัพท์ (IP Phone) และกล้องวงจรปิด (IP Camera) ภายในมหาวิทยาลัย ควบคุม ดูแล การทำงาน งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง กำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบควบคุม จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับงาน ประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ควบคุม บริการยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมดูแล ดำเนินการให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน ระบบ e-learning ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LMS) สำหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ควบคุมการผลิตและจัดทำสื่อ Multimedia ในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาส่งเสริม และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดำเนินการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแล Social Network สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ e-learning สามารถแก้ไขและดูแลบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดูแลระบบโทรศัพท์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน (ห้องเรียน) และห้องประชุมต่าง ๆ อาคารศูนย์เรียนรวม และอาคารวิทยบริการฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและสรุปรายงานผลการทำงานและการใช้งานของระบบฯ ประจำทุกเดือน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาการทำงานของ ระบบฯ ทั้งกรณีมีตรวจสอบพบหรือได้รับการแจ้งปัญหา ให้มีสถานะพร้อมใช้งานทุกห้องทั้งห้องเรียนและห้องประชุม ติดตั้ง/ย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ฯ ทั้งกรณีที่ทดแทนอุปกรณ์ที่มีความชำรุดบกพร่อง และกรณีที่มีการขอใช้งานเพิ่มเติมในบริเวณหรืองานต่าง ๆ ให้อุปกรณ์และระบบฯ สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ในงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (ตามที่ได้รับแจ้ง) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ พร้อมสรุปรายงานการปฏิบัติงาน ประจำทุกเดือน ดูแล บำรุง และเก็บรักษาอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา (กรณีมีอุปกรณ์ชำรุด ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน) ให้บริการให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดูแล ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบสาธารณูปโภคของอาคารวิทยบริการฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมระบบฯ ให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ หรือตามที่ผู้บริหารสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการงานตามภารกิจของหน่วยงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวิทยาเขตจันทบุรีให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การบริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตทัศนศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการวิจัยรวมถึงให้บริการ แก่ประชาชนและบุคคลภายนอก ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน และจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในเขตพื้นที่จักรพงษฎวนารถให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การบริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตทัศนศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงให้บริการ แก่ประชาชนและบุคคลภายนอก ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       มีภาระหน้าที่รับผิดชอบประสานงามีภาระหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในเขตพื้นที่อุเทนถวายให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การบริการ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตทัศนศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงให้บริการ แก่ประชาชนและบุคคลภายนอก ด้วยเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมัยรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน และจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
situs slot 4d hoki deposit pulsa slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak bandar togel online situs bandar toto togel online macau terpercaya slot deposit dana bandar togel online totomacau slot online gacor deposit dana 5000 situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta bet 100 perak 10 situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya toto macau bandar togel online bet 100 perak terpercaya toto macau bandar togel online deposit pulsa terpercaya situs bandar toto togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar toto togel online macau hadiah 4d 10 juta situs bandar toto macau togel online bet 100 perak situs bandar togel online toto macau terpercaya bandar togel hongkong toto online macau terpercaya situs bandar togel online toto macau terpercaya situs bandar togel online toto hk situs bandar togel online terpercaya situs bandar togel online toto macau situs bandar togel online terpercaya situs bandar toto togel online terpercaya situs slot online gacor deposit pulsa tanpa potongan situs bandar toto macau togel online terpercaya situs bandar togel toto online terpercaya terbesar resmi situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya
Back to Top
situs slot 4d hoki deposit pulsa slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar toto togel online terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak bandar togel online situs bandar toto togel online macau terpercaya slot deposit dana bandar togel online totomacau bandar togel online toto macau terpercaya slot online gacor deposit pulsa tanpa potongan slot online gacor deposit dana 5000 bandar toto togel online hadiah 4d 10 juta situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta bet 100 perak 10 situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya toto macau bandar togel online bet 100 perak terpercaya toto macau bandar togel online deposit pulsa terpercaya situs bandar toto togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar toto togel online macau hadiah 4d 10 juta situs bandar toto macau togel online bet 100 perak