plan

แผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนกลยุทธ์ ปี 2562-2565       


แผนกลยุทธ์ ปี 2558-2562       

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562      

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2559-2563 (5ปี)       


แผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน ปี 2558-2562 ณ วันที่ 19-20 เม.ย.61      

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561      

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561      

แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับทบทวน ปี 2559-2563 (5ปี)

ณ วันที่ 19-20 เม.ย.61      


แผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน ปี 2558-2562      

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560      

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560      

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (2559-2563)      

รายงานประจำปี 2559      


แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559      

แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ 2555-2559      

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 2555      

แผนสำรองระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2556      

Back to Top