inform_service

  งานบริหารงานทั่วไป

Image

    งานบริหารงานทั่วไป ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภายในส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • งานเลขานุการ
 • รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ
 • จัดทำงบประมาณ การเงิน
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • จัดทำแผนงานและโครงการ
 • งานบุคลากร
 • การประกันคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่
 • ประชาสัมพันธ์งานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •   งานหอสมุดกลาง

  Image

      งานหอสมุดกลาง ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการและส่งเสริมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลาง ได้ในเวลาเปิดทำการ โดยจัดบริการต่างๆ ดังนี้

 • บริเวณชั้น 1 มีบริการพื้นที่นั่งอ่าน บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายและบริการทีวีดาวเทียม
 • บริเวณชั้น 2 มีบริการรับฝากสัมภาระ บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย Web OPACบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการถ่ายเอกสาร/ปรินท์เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ นวนิยายและเรื่องสั้น นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการอาเซียน
 • บริเวณชั้น 3 เรามีบริการห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต บริการหนังสือหมวดทั่วไป 000-900 หนังสืออ้างอิง ปัญหาพิเศษ งานวิจัย และห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม
 •   งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  Image

      งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินการศึกษาความต้องการของระบบการทำงานในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบต่างๆ ให้รองรับต่อการใช้งานของผู้ใช้ระบบ พร้อมทั้งบริการดูแลเว็บไซต์ ให้บริการตอบคำถามและคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย

 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   http://doc.rmutto.ac.th/docclient/
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ http://mis.rmutto.ac.th/
 • ระบบรับแจ้งปัญหาออนไลน์     http://arit.rmutto.ac.th/helpdesk/
 • ระบบเสนอแนะการให้บริการ    arit.rmutto.ac.th/E-Petition/petition.php
 • ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน        http://arit.rmutto.ac.th/e-portfolio/
 • เว็บเทลมเพลท ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับจัดการเว็บของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 •   งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  Image

      งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัฒนาและดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ให้สามารถบริการได้อย่างเสถียรภาพ ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย และตรวจสอบการใช้งานผิดปกติจากผู้ใช้ และยังรับสำรวจ วางแผน ออกแบบ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบโทรศัพท์ที่ใช้รองรับเทคโนโลยี VoIP เป็นต้น รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน การดูแลรักษา ตลอดจนปัญหาที่อาจจะพบขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังให้บริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

    งานเทคโนโลยีการศึกษา

  Image

      งานเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งมีภารกิจหลักในการประสานงานและดำเนินงานบริการด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมสัมมนา รวมถึงงานบำรุงรักษาทรัพยากรโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเรามีห้องมินิสตูดิโอให้บริการ สำหรับการบันทึกภาพ เสียง วีดีโอและสื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ในระบบบริหารจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของงานเทคโนโลยีการศึกษา ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนโดยผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์ตามรายวิชาที่ได้ร้องขอให้ระบบออกให้ผู้เรียนก็จะสามารถเข้าถึงเนื้อหากิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บไซต์ของระบบ นอกจากนี้ยังมีบริการห้องประชุมสำหรับใช้ในการประชุมสัมมนาอบรม ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการที่ประสงค์ใช้ห้องประชุมสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ

  Back to Top