inform_service

  งานบริหารงานทั่วไป

Image

    งานบริหารงานทั่วไป ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภายในส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • งานเลขานุการ
 • รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ
 • จัดทำงบประมาณ การเงิน
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • จัดทำแผนงานและโครงการ
 • งานบุคลากร
 • การประกันคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่
 • ประชาสัมพันธ์งานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •   งานหอสมุดกลาง

  Image

      งานหอสมุดกลาง ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการและส่งเสริมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลาง ได้ในเวลาเปิดทำการ โดยจัดบริการต่างๆ ดังนี้

 • บริเวณชั้น 1 มีบริการพื้นที่นั่งอ่าน บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายและบริการทีวีดาวเทียม
 • บริเวณชั้น 2 มีบริการรับฝากสัมภาระ บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย Web OPACบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการถ่ายเอกสาร/ปรินท์เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ นวนิยายและเรื่องสั้น นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการอาเซียน
 • บริเวณชั้น 3 เรามีบริการห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต บริการหนังสือหมวดทั่วไป 000-900 หนังสืออ้างอิง ปัญหาพิเศษ งานวิจัย และห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม
 •   งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  Image

      งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินการศึกษาความต้องการของระบบการทำงานในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบต่างๆ ให้รองรับต่อการใช้งานของผู้ใช้ระบบ พร้อมทั้งบริการดูแลเว็บไซต์ ให้บริการตอบคำถามและคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย

 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   http://doc.rmutto.ac.th/docclient/
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ http://mis.rmutto.ac.th/
 • ระบบรับแจ้งปัญหาออนไลน์     http://arit.rmutto.ac.th/helpdesk/
 • ระบบเสนอแนะการให้บริการ    arit.rmutto.ac.th/E-Petition/petition.php
 • ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน        http://arit.rmutto.ac.th/e-portfolio/
 • เว็บเทลมเพลท ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับจัดการเว็บของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 •   งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  Image

      งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัฒนาและดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ให้สามารถบริการได้อย่างเสถียรภาพ ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย และตรวจสอบการใช้งานผิดปกติจากผู้ใช้ และยังรับสำรวจ วางแผน ออกแบบ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบโทรศัพท์ที่ใช้รองรับเทคโนโลยี VoIP เป็นต้น รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน การดูแลรักษา ตลอดจนปัญหาที่อาจจะพบขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังให้บริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

    งานเทคโนโลยีการศึกษา

  Image

      งานเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งมีภารกิจหลักในการประสานงานและดำเนินงานบริการด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมสัมมนา รวมถึงงานบำรุงรักษาทรัพยากรโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเรามีห้องมินิสตูดิโอให้บริการ สำหรับการบันทึกภาพ เสียง วีดีโอและสื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ในระบบบริหารจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของงานเทคโนโลยีการศึกษา ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนโดยผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์ตามรายวิชาที่ได้ร้องขอให้ระบบออกให้ผู้เรียนก็จะสามารถเข้าถึงเนื้อหากิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บไซต์ของระบบ นอกจากนี้ยังมีบริการห้องประชุมสำหรับใช้ในการประชุมสัมมนาอบรม ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการที่ประสงค์ใช้ห้องประชุมสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ

  situs slot 4d hoki deposit pulsa slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak bandar togel online situs bandar toto togel online macau terpercaya slot deposit dana bandar togel online totomacau slot online gacor deposit dana 5000 situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta bet 100 perak 10 situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya toto macau bandar togel online bet 100 perak terpercaya toto macau bandar togel online deposit pulsa terpercaya situs bandar toto togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar toto togel online macau hadiah 4d 10 juta situs bandar toto macau togel online bet 100 perak situs bandar togel online toto macau terpercaya bandar togel hongkong toto online macau terpercaya situs bandar togel online toto macau terpercaya situs bandar togel online toto hk situs bandar togel online terpercaya situs bandar togel online toto macau situs bandar togel online terpercaya situs bandar toto togel online terpercaya situs slot online gacor deposit pulsa tanpa potongan situs bandar toto macau togel online terpercaya situs bandar togel toto online terpercaya terbesar resmi situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya
  Back to Top
  situs slot 4d hoki deposit pulsa slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar toto togel online terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak bandar togel online situs bandar toto togel online macau terpercaya slot deposit dana bandar togel online totomacau bandar togel online toto macau terpercaya slot online gacor deposit pulsa tanpa potongan slot online gacor deposit dana 5000 bandar toto togel online hadiah 4d 10 juta situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta bet 100 perak 10 situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya toto macau bandar togel online bet 100 perak terpercaya toto macau bandar togel online deposit pulsa terpercaya situs bandar toto togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar toto togel online macau hadiah 4d 10 juta situs bandar toto macau togel online bet 100 perak