Single Search for ThaiLIS EBSCO Discovery Service
 
Discovery Service
 
   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
23 พฤษภาคม 2560  10:19น.

รายละเอียดการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 (รหัส 59)
21 พฤษภาคม 2560  14:27น.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7
18 พฤษภาคม 2560  09:56น.

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16
18 พฤษภาคม 2560  09:56น.

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
18 พฤษภาคม 2560  09:56น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ
18 พฤษภาคม 2560  09:56น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ
18 พฤษภาคม 2560  09:57น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชลมทร.พระนคร
18 พฤษภาคม 2560  09:57น.

อ่านทั้งหมด
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง แจ้งระงับการใช้งานระบบ E-Learning RMUTTO
26 พฤษภาคม 2557  14:36น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการ
04 ธันวาคม 2555  11:57น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ศูนย์ทดสอบและอบรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Specialist
17 สิงหาคม 2555  14:14น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานดนตรีอาคารวิทยบริการ
20 กุมพาพันธ์ 2555  13:58น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง กิจกรรม “พ่อลูกคู่หรรษา”
29 พฤศจิกายน 2554  10:26น.
---------------------------------------------------------------------------------------
อ่านทั้งหมด
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ฐานข้อมูลห้องสมุดใหม่ Liberty
19 พฤศจิกายน 2556  13:49น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ world scientific ebooks
24 มกราคม 2556  15:30น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage knowledge
02 มกราคม 2556  16:29น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica online academic edition
02 มกราคม 2556  16:34น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ประกาศรายชื่อผู้โชคดี New freshy library ให้โชค
04 กรกฎาคม 2555  09:51น.
---------------------------------------------------------------------------------------
อ่านทั้งหมด
 


ipv6 ready