• อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Email: tassaphan_su@rmutto.ac.th

  Philosophy : Any learning opportunity, any education system, anytime, anywhere.

  Vision : An innovative, agile and cost effective information technology service that enables and enhances the delivery of quality education and training.
 •     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้ง ขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลับ เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยรวมหน่วยงานที่หน้าที่ให้บริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนกห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานโสตทัศนศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการ อย่างประสิทธิภาพ

  ปรัชญา
      สารสนเทศก้าวไกล ใส่ใจบริการ พัฒนาการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา

  วิสัยทัศน์
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ให้บริการฝึกอบรมที่เหมาะสม มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


 • เวลาทำการ

  วันจันทร์ - ศุกร์
  08.30 - 19.00 น.

  วันเสาร์
  08.30 - 15.00น.
 
 
Single Search for ThaiLIS EBSCO Discovery Service
 
Discovery Service
 
   
ประชาสัมพันธ์ One&Only การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
17 เมษายน 2558  10:01น.

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2558
17 เมษายน 2558  10:14น.

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
10 เมษายน 2558  08:21น.

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
10 เมษายน 2558  08:22น.

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 เมษายน 2558  08:22น.

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 เมษายน 2558  08:22น.

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10 เมษายน 2558  08:22น.

ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
10 เมษายน 2558  08:22น.

อ่านทั้งหมด
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง แจ้งระงับการใช้งานระบบ E-Learning RMUTTO
26 พฤษภาคม 2557  14:36น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการ
04 ธันวาคม 2555  11:57น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ศูนย์ทดสอบและอบรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Specialist
17 สิงหาคม 2555  14:14น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานดนตรีอาคารวิทยบริการ
20 กุมพาพันธ์ 2555  13:58น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง กิจกรรม “พ่อลูกคู่หรรษา”
29 พฤศจิกายน 2554  10:26น.
---------------------------------------------------------------------------------------
อ่านทั้งหมด
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ฐานข้อมูลห้องสมุดใหม่ Liberty
19 พฤศจิกายน 2556  13:49น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ world scientific ebooks
24 มกราคม 2556  15:30น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage knowledge
02 มกราคม 2556  16:29น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica online academic edition
02 มกราคม 2556  16:34น.
---------------------------------------------------------------------------------------
ขนาดภาพ 80% ของภาพจริง ประกาศรายชื่อผู้โชคดี New freshy library ให้โชค
04 กรกฎาคม 2555  09:51น.
---------------------------------------------------------------------------------------
อ่านทั้งหมด
 


ipv6 ready