งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ


Post Thumb

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ

นายขัตติยะ สมดี

khattiya_so@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1102Post Thumb

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสิทธิชัย ด้วงแก้ว

sittichai.dua@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1102Post Thumb

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวทิพยดา ปัตบุศย์

thippayada_pa@rmutto.ac.th

ติดต่อภายใน : ต่อ 1102

Back to Top